● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه کایزن
 
   
 
نشریه کایزن (نشریه رتبه اول کشوری)
بسیج دانشجویی  صاحب امتیاز
- مدیر مسئول
فصلنامه دوره انتشار
علمی تخصصی صنایع زمینه فعالیت
مجله قطع

Kaizen-pnum.blogfa.com

kaizenpnum@yahoo.com

ایمیل وبلاگ
غیرفعال  وضعیت فعالیت

 

نشریه کایزن (نشریه رتبه اول کشوری)
بسیج دانشجویی  صاحب امتیاز
- مدیر مسئول
فصلنامه دوره انتشار
علمی تخصصی صنایع زمینه فعالیت
مجله قطع

Kaizen-pnum.blogfa.com

kaizenpnum@yahoo.com

ایمیل وبلاگ
غیرفعال  وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>