● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه پیام نو
 
   
 
نشریه پیام نو (نشریه رتبه اول کشوری)
بسیج دانشجویی  صاحب امتیاز
مهدی برازنده قزلو مدیر مسئول
مهدی برازنده قزلو سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
سیاسی، صنفی، فرهنگی و هنری زمینه فعالیت
مجله قطع
Bpnumnashr.blogfa.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه پیام نو (نشریه رتبه اول کشوری)
بسیج دانشجویی  صاحب امتیاز
مهدی برازنده قزلو مدیر مسئول
مهدی برازنده قزلو سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
سیاسی، صنفی، فرهنگی و هنری زمینه فعالیت
مجله قطع
Bpnumnashr.blogfa.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>