● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه صور اسرافیل
 
   
 
نشریه صور اسرافیل
بسیج دانشجویی  صاحب امتیاز
سعید هادی مدیر مسئول
دوهفته نامه دوره انتشار
سیاسی، صنفی و فرهنگی زمینه فعالیت
روزنامه ای قطع
Bpnumnashr.blogfa.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه صور اسرافیل
بسیج دانشجویی  صاحب امتیاز
سعید هادی مدیر مسئول
دوهفته نامه دوره انتشار
سیاسی، صنفی و فرهنگی زمینه فعالیت
روزنامه ای قطع
Bpnumnashr.blogfa.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>