● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه سینتیک
 
   
 
نشریه سینتیک
انجمن علمی شیمی  صاحب امتیاز
فاطمه فیض آبادی مدیر مسئول
امید عباس نیا سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
تخصصی شیمی زمینه فعالیت
A4 قطع
مليحه شاهين ، محمد نوري، انيس طاهري، محسن آبرازه هیئت تحریریه
Knitic.blogfa.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه سینتیک
انجمن علمی شیمی  صاحب امتیاز
فاطمه فیض آبادی مدیر مسئول
امید عباس نیا سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
تخصصی شیمی زمینه فعالیت
A4 قطع
مليحه شاهين ، محمد نوري، انيس طاهري، محسن آبرازه هیئت تحریریه
Knitic.blogfa.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>