● 
اِسَّبِت ١٥ ربيع الاول ١٤٤٥
نشریات دانشگاه * نشریه خاک سبز
 
   
 
نشریه خاک سبز
محمدرضا بهشتی  صاحب امتیاز
محمدرضا بهشتی مدیر مسئول
خانم الهامی سردبیر
گاهنامه دوره انتشار
تخصصی-فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
Mehregan2010@yahoo.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه خاک سبز
محمدرضا بهشتی  صاحب امتیاز
محمدرضا بهشتی مدیر مسئول
خانم الهامی سردبیر
گاهنامه دوره انتشار
تخصصی-فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
Mehregan2010@yahoo.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML