● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه تدبیر و توسعه
 
   
 
نشریه تدبیر و توسعه
انجمن علمی مدیریت  صاحب امتیاز
سید مسعود موسوی نژاد مدیر مسئول
گاهنامه دوره انتشار
تخصصی مدیریت زمینه فعالیت
A4 قطع
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه تدبیر و توسعه
انجمن علمی مدیریت  صاحب امتیاز
سید مسعود موسوی نژاد مدیر مسئول
گاهنامه دوره انتشار
تخصصی مدیریت زمینه فعالیت
A4 قطع
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>