● 
اِسَّبِت ٢٦ جمادي الاولي ١٤٤٥
نشریات دانشگاه * نشریه نپر
 
   
 
نشریه نپر
انجمن علمی ریاضی  صاحب امتیاز
زهرا غفاری شورک حاجی مدیر مسئول
زهرا غفاری شورک حاجی سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
علمی-فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
Neper-pnum@yahoo.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه نپر
انجمن علمی ریاضی  صاحب امتیاز
زهرا غفاری شورک حاجی مدیر مسئول
زهرا غفاری شورک حاجی سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
علمی-فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
Neper-pnum@yahoo.com ایمیل وبلاگ
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML