● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه دیدار
 
   
 
نشریه دیدار
انجمن اسلامی  صاحب امتیاز
سیدمحسن رضوانی مدیر مسئول
محمد بقايي سردبیر
گاهنامه دوره انتشار
اجتماعی - فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
عرب، بلالي، صدفيان هیئت تحریریه
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه دیدار
انجمن اسلامی  صاحب امتیاز
سیدمحسن رضوانی مدیر مسئول
محمد بقايي سردبیر
گاهنامه دوره انتشار
اجتماعی - فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
عرب، بلالي، صدفيان هیئت تحریریه
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>