● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * نشریه پرسنا
 
   
 
نشریه پرسونا
انجمن علمی روانشناسی  صاحب امتیاز
فاطمه نورانی مدیر مسئول
حلیمه شریفی سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
علمی فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

نشریه پرسونا
انجمن علمی روانشناسی  صاحب امتیاز
فاطمه نورانی مدیر مسئول
حلیمه شریفی سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
علمی فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
غیرفعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>