● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * گنجینه ثقلین
 
   
 
نشریه گنجینه ثقلین
کمیته کانونهای قران و عترت دانشگاههای مشهد   صاحب امتیاز
رویا بخشی زاده مدیر مسئول
ملیحه حکمت پور- اکرم شاهد سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
قرانی-علمی-فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
فریده مروی - زهرادارینی -نرگس بخشی زاده- زرسازان -طیب زاده -بهناز انتظاری هیئت تحریریه
Web : ganjine88.blogfa.com
 E.mail : ganjine88@yahoo.com
ایمیل وبلاگ
فعال وضعیت فعالیت

 

نشریه گنجینه ثقلین
کمیته کانونهای قران و عترت دانشگاههای مشهد   صاحب امتیاز
رویا بخشی زاده مدیر مسئول
ملیحه حکمت پور- اکرم شاهد سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
قرانی-علمی-فرهنگی زمینه فعالیت
A4 قطع
فریده مروی - زهرادارینی -نرگس بخشی زاده- زرسازان -طیب زاده -بهناز انتظاری هیئت تحریریه
Web : ganjine88.blogfa.com
 E.mail : ganjine88@yahoo.com
ایمیل وبلاگ
فعال وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>