● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * معرفی آزمایشگاه های گروه کشاورزی * آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
 
   
آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
 تحقیقاتی نوع آزمایشگاه
سید امین فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه

agri@pnum.ac.ir

8691106 

داخلی241

شماره تماس
پروتئومیکس و ژنومیکس – کروماتوگرافی و تجزیه
دستگاه ها:
1-      LC / MASS / MASS
2-      UV Visible Spectrophotometer
3-      FT IR
4-      HPLC
5-      PL
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
 تحقیقاتی نوع آزمایشگاه
سید امین فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه

agri@pnum.ac.ir

8691106 

داخلی241

شماره تماس
پروتئومیکس و ژنومیکس – کروماتوگرافی و تجزیه
دستگاه ها:
1-      LC / MASS / MASS
2-      UV Visible Spectrophotometer
3-      FT IR
4-      HPLC
5-      PL
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>