● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * معرفی آزمایشگاه های گروه کشاورزی * آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
 
   
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
تحقیقاتی پژوهشی دانشجویی نوع آزمایشگاه
سید امین فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه

agri@pnum.ac.ir

8691106 

داخلی241

شماره تماس
بیولوژی گیاهی-سلولی مولکولی-بیوشیمی گیاهی
دستگاه ها:
1-      PCR
2-      Electrophoresis H & V
3-      Gel Doc.
4-      Cooling Centrifuge
5-      Shaker Inkibator
6-      Autoklave
7-      Flame photometer
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
تحقیقاتی پژوهشی دانشجویی نوع آزمایشگاه
سید امین فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه

agri@pnum.ac.ir

8691106 

داخلی241

شماره تماس
بیولوژی گیاهی-سلولی مولکولی-بیوشیمی گیاهی
دستگاه ها:
1-      PCR
2-      Electrophoresis H & V
3-      Gel Doc.
4-      Cooling Centrifuge
5-      Shaker Inkibator
6-      Autoklave
7-      Flame photometer
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>