● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * معرفی آزمایشگاه های گروه کشاورزی * آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی
 
   
آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی
آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی
تحقیقاتی پژوهشی نوع آزمایشگاه
سید امین فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه

agri@pnum.ac.ir

8691106

 داخلی241

شماره تماس
بیولوژی گیاهی- بیوشیمی گیاهی
دستگاه ها:
1-      Work station
2-      Growth chamber
3-      N Tank
4-      Low Temp. Inkibator
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی
تحقیقاتی پژوهشی نوع آزمایشگاه
سید امین فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه

agri@pnum.ac.ir

8691106

 داخلی241

شماره تماس
بیولوژی گیاهی- بیوشیمی گیاهی
دستگاه ها:
1-      Work station
2-      Growth chamber
3-      N Tank
4-      Low Temp. Inkibator
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>