● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * کارشناسان گروه کشاورزی
 
   
 
مسئول آزمایشگاه

(PhD St.)  سید امین فانی یزدی

نام و نام خانوادگی

 ساختمان شماره 2 – طبقه همکف

محل استقرار
amin_fni@yahoo.com پست الکترونیکی

38683900

تلفن تماس

 

مسئول آزمایشگاه

(PhD St.)  سید امین فانی یزدی

نام و نام خانوادگی

 ساختمان شماره 2 – طبقه همکف

محل استقرار
amin_fni@yahoo.com پست الکترونیکی

38683900

تلفن تماس

 

 
Text/HTML