● 
اِلأِثنين ١٦ شعبان ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * آمار گروه کشاورزی
 
   
آمار گروه کشاورزی
تعداد دانشجو
نام رشته
ردیف
 
-
 
مهندسی کشاورزی کلیه رشته ها (کارشناسی)

مهندسی آب و خاك

مهندسي علوم كشاورزي

مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي

مهندسي كشاورزي – ترويج و آموزش كشاورزي

مهندسي كشاورزي (اقتصاد كشاورزي)

مهندسي كشاورزي (علوم دامي)

مهندسي كشاورزي (تولیدات دامي-کارشناسی ناپیوسته)

مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون

مهندسي مديريت و آباداني روستا ها

مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست

 
1
-

مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات

(کارشناسی ارشد)
2

 

تعداد دانشجو
نام رشته
ردیف
 
-
 
مهندسی کشاورزی کلیه رشته ها (کارشناسی)

مهندسی آب و خاك

مهندسي علوم كشاورزي

مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي

مهندسي كشاورزي – ترويج و آموزش كشاورزي

مهندسي كشاورزي (اقتصاد كشاورزي)

مهندسي كشاورزي (علوم دامي)

مهندسي كشاورزي (تولیدات دامي-کارشناسی ناپیوسته)

مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون

مهندسي مديريت و آباداني روستا ها

مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست

 
1
-

مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات

(کارشناسی ارشد)
2

 

 
Text/HTML