● 
اِلأَحَّد ١٦ محرم ١٤٤٤
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی
 
   
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک
رشته
گرایش
مرتبه علمی
1
مجید رجبیان
دکترا
زیست شناسی

فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی

 

استادیار
2
مسعود صالح مقدم
دکترا
زیست شناسی بیوشیمی بالینی استادیار
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک
رشته
گرایش
مرتبه علمی
1
مجید رجبیان
دکترا
زیست شناسی

فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی

 

استادیار
2
مسعود صالح مقدم
دکترا
زیست شناسی بیوشیمی بالینی استادیار
 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>