● 
اِسَّبِت ١ صفر ١٤٤٢
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * معرفی آزمایشگاه های گروه زیست شناسی
 
   
 
فعالیتها و امکانات
نوع آزمایشگاه
نام آزمایشگاه
ردیف
   
آموزشی و تحقیقاتی
 
آزمایشگاه میکروبیولوژی،انگل شناسی و پروتوزئولوژی (زیست 3)
 
1
 
آموزشی-پژوهشی
آزمایشگاه گیاهی( زیست 2 )
2
 
آموزشی-پژوهشی
آزمایشگاه جانوری (زیست 1)
3

 

فعالیتها و امکانات
نوع آزمایشگاه
نام آزمایشگاه
ردیف
   
آموزشی و تحقیقاتی
 
آزمایشگاه میکروبیولوژی،انگل شناسی و پروتوزئولوژی (زیست 3)
 
1
 
آموزشی-پژوهشی
آزمایشگاه گیاهی( زیست 2 )
2
 
آموزشی-پژوهشی
آزمایشگاه جانوری (زیست 1)
3

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?