● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * پیام ورزش
 
   
پیام ورزش
نشریه پیام ورزش
انجمن علمی تربیت بدنی   صاحب امتیاز
تکتم زاهدی مدیر مسئول
تکتم زاهدی سردبیر
گاهنامه دوره انتشار
تخصصی تربیت بدنی زمینه فعالیت
مجله قطع
غیرفعال
وضعیت فعالیت

 

نشریه پیام ورزش
انجمن علمی تربیت بدنی   صاحب امتیاز
تکتم زاهدی مدیر مسئول
تکتم زاهدی سردبیر
گاهنامه دوره انتشار
تخصصی تربیت بدنی زمینه فعالیت
مجله قطع
غیرفعال
وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>