● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * الگوریتم
 
   
الگوریتم
نشریه الگوریتم
انجمن علمی کامپیوتر   صاحب امتیاز
مصطفی روشنی مدیر مسئول
مصطفی روشنی سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
علمی تخصصی زمینه فعالیت
مجله قطع
فعال 
وضعیت فعالیت

 

نشریه الگوریتم
انجمن علمی کامپیوتر   صاحب امتیاز
مصطفی روشنی مدیر مسئول
مصطفی روشنی سردبیر
فصلنامه دوره انتشار
علمی تخصصی زمینه فعالیت
مجله قطع
فعال 
وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>