● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
نشریات دانشگاه * پویا
 
   
پویا
نشریه پویا
 انجمن علمی تربیت بدنی  صاحب امتیاز
سمیرا سجادی گلمکانی مدیر مسئول
ماهنامه دوره انتشار
تخصصی ورزشی زمینه فعالیت
A4 قطع
 غیرفعال
وضعیت فعالیت

 

نشریه پویا
 انجمن علمی تربیت بدنی  صاحب امتیاز
سمیرا سجادی گلمکانی مدیر مسئول
ماهنامه دوره انتشار
تخصصی ورزشی زمینه فعالیت
A4 قطع
 غیرفعال
وضعیت فعالیت

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>