● 
اِسَّبِت ١٤ شوال ١٤٤١
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدSorted By واحد In Ascending Orderنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفشماره تلفن داخلیرایانامه
---بوفه دانشجویی  292 
آبدارخانه ساختمان شماره 2آقای محمدزاده  112 
آزمایشگاهآقای باریمعاون آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 216 
آزمایشگاه شیمیخانم معین پورکارشناس آزمایشگاه های شیمی 223 
آموزش مجازیخانم شیخیکارشناس آموزش مجازی مرکز مشهد 38683889-534 
اداره آموزشخانم خزانمسئول دفتر معاونت آموزشی 562 
اداره آموزشآقای نصرالهیمعاون کارگاه تخصصی 235 
اداره آموزش آقای مالدارکارشناس آموزشی رشته های حسابداری - فنی و مهندسی و معماری و شهرسازیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی538 
اداره آموزشخانم دایی نژادکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی-بازرگانی-جهانگردی-صنعتی و علوم اقتصادیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی582 
اداره آموزش خانم فانیکارشناس آموزشی رشته های علوم پایه و علوم اجتماعی (به جز تاریخ و علوم سیاسی)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی581 
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ جغرافیا (کلیه گرایش ها)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی555 
اداره آموزشآقای نجارکارشناس رشته های تربیت بدنی، علوم تربیتی و کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی537 
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشکاربر ارشد سیستم گلستان ـ امور مربوط به مهمان - شاهد و ایثارگر ـ استعدادهای درخشان156 
اداره آموزشخانم کمیلی دوستکارشناس آموزش 594 
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های مهندسی پزشکی - مهندسی خودرو - رباتیک مکانیک ـ مهندسی پلیمر - مهندسی هوا فضا - مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) - فناوری اطلاعاتامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539 
اداره آموزشآقای حسن زادهکارشناس نظام وظیفه و اتباع خارجی 422 
اداره آموزشآقای سیدبخشیکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 575 
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات، علوم اجتماعی رشته های تاریخ و علوم سیاسی در مقطع کارشناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی583 
اداره آموزشآقای صلاحیکارشناس آموزشی رشته حقوق - صنایع دستی - طراحی پارچه و لباس - کتابت و نگارگری - طراحی سنتی و تذهیب - هنر اسلامیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی554 
اداره آموزشآقای مقنی باشیرئیس اداره آموزش و امتحانات 586 
اداره آموزشآقای دکتر حوریرئیس آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 227 
اداره آموزشآقای میرسلیمانیکارشناس آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی - مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات عربیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی579 
اداره آموزشخانم علیزادهکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 569 
اداره آموزشخانم کارگرکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 568 
اداره تحصیلات تکمیلیآقای براتی کارشناس آموزشی رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی 508barati.m@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم درخشانیکارشناس آموزشی رشته های الهیات - حقوق - کشاورزی - علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی - تاریخ تشیع  505derakhshani.a@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم رضائی فرکارشناس آموزشی رشته های شیمی، جامعه شناسی، مکانیک، برق/ کارشناس مقطع دکتری 500rezaeifar.z@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای متین فررئیس اداره تحصیلات تکمیلی 510mitinfar.h@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم عالی مقدمکاربر ارشد - کارشناس آموزشی رشته های ادبیات و زبان شناسی 504alimoghadam.n@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مسوول مقطع دکتری 618afrooz.n@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم وثوقیکارشناس آموزشی رشته های جغرافیا، اقتصاد، زیست شناسی و زمین شناسی 501vosoughi.sh@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم کرفی پورکارشناس آموزشی رشته های علوم تربیتی، تاریخ تشیع، آمار ریاضی، ریاضی، کتابداری (علم اطلاعات) 503korfipoor.s@pnum.ac.ir
اداره خدمات دانشجوییآقای محمد علیمرادیکارشناس خدمات دانشجویی 574 
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507IT@pnum.ac.ir
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507IT@pnum.ac.ir
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 540IT@pnum.ac.ir
ادارینمایندگی بیمه تجارت نو  543 
امتحاناتآقای قاسمیمسئول امتحانات 549 
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحانات 550 
امتحاناتآقای عبدالباقیبایگانی امتحانات 548 
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحانات 553 
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحانات 551 
امور اداری آقای کلاتهرئیس امور اداری و پشتیبانی 623 
امور اداری خانم سالار حسنکارشناس امور اداری 628 
امور اداریآقای افتادهانباردار 599 
امور اداریآقای واله شهریتاسیسات 585 
امور اداریآقای عربخانیکارپرداز 617 
امور اداریآقای مقیمی مسئول دبیرخانه 588 
امور ادارینمابر دبیرخانه  593 
امور اداریآقای صفاجوکارمند دبیرخانه 593 
امور اداریخانم طوسیخدمات 584 
امور اداریآقای بنائیکارمند دبیرخانه 588 
امور مالیآقای اولیاییکارشناس مالی 605 
امور مالیخانم قدیریانکارشناس مالی 607 
امور مالیخانم دلیریکارشناس امور نظام وظیفه و اتباع خارجی و کارشناس مالی 621 
امور مالیآقای سرکوهیامین اموال 620 
امور مالیآقای حسین رحیمیمسئول امور مالی 622 
امور مالیخانم موسی زادهکارشناس مالی 607 
بایگانی آموزشآقای علیمرادیبایگان 596 
برنامه ریزیآقای ایزدپناهمسئول برنامه ریزی 544 
برنامه ریزیآقای مهدی کاظمیکارشناس برنامه ریزی 545 
برنامه ریزیخانم برقامور کلاس ها 443 
برنامه ریزیخانم اشراقیکارشناس برنامه ریزی 558 
برنامه ریزیخانم حسینی نژادکارشناس برنامه ریزیرشته تربیت بدنی و برنامه ریزی تربیت بدنی عمومی514 
برنامه ریزیآقای فانیکارشناس برنامه ریزی 535 
برنامه ریزیخانم ابویکارشناس برنامه ریزیبرنامه ریزی رشته های مهنسی برق ، مکانیک ، کامپیوتر ، فناوری اطلاعات ، عمران ، مدیریت اجرائی ، پروژه ، پزشکی ، صنایع و پلیمر557 
برنامه ریزیخانم کارگرانکارشناس برنامه ریزی 556 
بسیج اساتید---  516 
بسیج برادران---  38649727 
بسیج خواهران---  38691191 
پذیرش و ثبت نامآقای خسرویکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی566 
پذیرش و ثبت نامآقای سیدحسین سیدیکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی566 
پذیرش و ثبت نامخانم شکوهی نیککارشناس اداره پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی565 
پژوهشی و کارآفرینیآقای زارع کارشناس کارآفرینی و آموزشهای آزاد 154 
پژوهشی و کارآفرینیخانم مونسیکارشناس پژوهشی 459 
پژوهشی و کارآفرینیآقای محمد محمدنژادکارشناس آموزشهای آزاد 154 
تحصیلات تکمیلیخانم باصفاکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد512basafa.n@pnum.ac.ir
تحصیلات تکمیلیخانم بشارتیکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد511besharati.a@pnum.ac.ir
حراستآقای رحیمیمسئول واحد حراست 604 
حراستخانم وحدانیکارشناس حراست 610 
حراستآقای سرایلوکارشناس حراست 608 
حوزه ریاستنمابر  38683001 
خدمات دانشجوییآقای قائمیسرپرست اداره خدمات دانشجوییامور تغذیه و صدور کارت دانشجویی541 
دانشکده حقوق و الهیاتتلفنخانه  38912202 
دانشکده حقوق و الهیاتخانم طالعیمدیریت کلاس ها 31827190 
دفتر ریاستآقای نجارانمسئول دفتر ریاست 560 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجة الاسلام و المسلمین جباریانمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 280-215-38683900 
ریاست دانشگاهخانم دکتر ضیائیرئیس دانشگاه --- 
فارغ التحصیلانخانم نصرکمک کارشناس فارغ التحصیلانتاییدیه تحصیلی525 
فارغ التحصیلانآقای کاظمیرئیس اداره دانش آموختگان 529 
فارغ التحصیلان آقای وزیری بایگانی فارغ التحصیلان (تحویل مدرک) 523 
فارغ التحصیلانخانم سیدیکارشناس فارغ التحصیلان 527 
فارغ التحصیلانخانم باباییکارشناس فارغ التحصیلان 601 
فارغ التحصیلانآقای عطاییکارشناس فارغ التحصیلانآماده سازی، اعلام نقص، مدارک و اسکن پرونده فارغ التحصیلی595 
فارغ التحصیلانخانم ایوبی نژادکارشناس فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد 528 
فارغ التحصیلانآقای قربان زادهکمک کارشناس فارغ التحصیلانآماده سازی، اعلام نقص مدارک و اسکن پرونده فارغ التحصیلی594 
فارغ التحصیلانخانم مالککارشناس فارغ التحصیلان 533 
فارغ التحصیلانآقای نادریکارشناس فارغ التحصیلانبارگذاری مدارک در سیستم گلستان517 
فارغ التحصیلانخانم زارع گوارشککارشناس فارغ التحصیلان 531 
فارغ التحصیلانخانم تاجیکارشناس فارغ التحصیلان 602 
فارغ التحصیلانخانم صیفیکارشناس فارغ التحصیلان ارشد 526 
فارغ التحصیلانخانم رمضانیکارشناس 523 
فارغ التحصیلانآقای قانع الحسینیکارشناس فارغ التحصیلان 518 
فرهنگیآقای عامل قنادسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامهامور فرهنگی و فوق برنامه226 
فرهنگیآقای تقوی فرکارشناس امور فرهنگی 109 
فرهنگیخانم گودآسیاکارشناس مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه 442 
فرهنگیآقای جلالیکارشناس امور فرهنگی 253 
کارگاه های مهندسیآقای اسحاقی کارشناس کارگاه ها 437 
کانون هلال احمر-  212 
کتابخانهآقای عرفانیکتابدار 403 
کتابخانهخانم داروغهکتابدار 447 
کتابخانهآقای احسانیانکتابدار 447 
گروه کشاورزیخانم معتمدی فرکارشناس آزمایشگاه های کشاورزی 211 
مالی دانشجوییآقای سلطانی کارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 571 
مالی دانشجوییآقای صادقیانکارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 509 
معاونت آموزشیآقای دکتر امیریمعاونت آموزشی 612 
معاونت اجراییآقای دکتر موسوی نیامعاونت اجرایی 626 
نگهبانیورودی شرقی  232 
نگهبانیورودی غربی  245 
نگهبانیورودی ساختمان 5  576 
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?