● 
اِجُّمعَة ٢٥ ذو الحجه ١٤٣٦
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدSorted By واحد In Ascending Orderنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفشماره تلفن داخلی
آزمایشگاه فیزیکآقای افتادهمسئول انبار آزمایشگاه فیزیک و زمین شناسی 216
آموزش مجازیخانم دائی نژادمسئول آموزش مجازی استان 433
اداره آموزشآقای نصرالهیکارشناس آموزشی رشته های علوم تجربی ـ فناوری اطلاعات ـ مدیریت پروژهاشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی534
اداره آموزش خانم جمشیدنسبکارشناس آموزشی رشته های روزنامه نگاری ـ تاریخ ـ اقتصاد ـ حرفه و فن ـ صنایع دستی ـ طراحی پاچه و لباس ـ کتابت و نگارگری ـ حسابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی563
اداره آموزشآقای نجار کارشناس آموزشی رشته های علوم اجتماعی ـ جهانگردی ـ مدیریت صنعتی ـ روابط عمومیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی574
اداره آموزش آقای باری کارشناس آموزشی رشته های شیمی ـ صنایع ـ پلیمر ـ مدیریت اجرایی ـ مهندسی پزشکیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی535
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ تربیت بدنی ـ جغرافیاامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی566
اداره آموزش خانم باصفاکارشناس آموزشامور مربوط به معادل سازی573
اداره آموزش خانم مشرقی کارشناس آموزشی رشته های آمار ـ فیزیک ـ برق ـ عمران ـ شهرسازی ـ راه آهن ـ زمین شناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی583
اداره آموزشخانم تاجی کارشناس آموزشی رشته علوم تربیتیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی538
اداره آموزش خانم شکوهی نیککارشناس آموزشی رشته های کشاورزی و هوا و فضاامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی543
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشامور مربوط به تغییر رشته ـ تغییر گرایش ـ مهمان ـ کارورزی ـ انصراف582
اداره آموزشخانم فانیکارشناس آموزشی رشته زیست شناسی و مسئول آزمایشگاهامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی211
اداره آموزشآقای نادریکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی ـ بازرگانی ـ ادبیات فارسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی567
اداره آموزشآقای خاکشورمدیریت کلاس ها 443
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های کامپیوتر ـ ریاضیات ـ معماری ـ رباتیک مکانیک ـ مهندسی خودروامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539
اداره آموزشآقای کسنویکاربر ارشد سیستم گلستان 587
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات ـ کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی536
اداره آموزشآقای صلاحیکارشناس آموزشی رشته حقوقامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی564
اداره آموزشآقای مقنی باشیمسئول آموزش 586
اداره آموزشخانم درواریکارشناس آموزشی رشته مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات عربی-علوم سیاسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی563
اداره آموزشخانم صیفیکارشناس آموزشی رشته الهیات و کتابداریاشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی536
اداره پذیرش و ثبت نامخانم رمضانی کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام 593
اداره پذیرش و ثبت نامخانم داروغهکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام 593
اداره پذیرش و ثبت نامآقای حسن زادهکارشناس نظام وظیفه و اتباع خارجی 594
اداره پذیرش و ثبت نامآقای سیدیمسئول اداره پذیرش و ثبت نام 595
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507
امتحاناتآقای محمدنژادمسئول امتحانات 553
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحانات 551
امتحاناتآقای عبدالباقیبایگانی امتحانات 549
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحانات 552
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحانات 550
امور اداری آقای کلاتهمسئول امور اداری 623
امور اداری آقای قاسمی کارشناس امور اداری 628
امور اداریآقای جعفریانباردار 599
امور اداریآقای واله شهریپشتیبانی و نقلیه 585
امور اداریآقای غلامی امور عمومی  617
امور اداریآقای میرسلیمانیمسئول دبیرخانه 581
امور اداریآقای پردلامین اموال 459
امور اداریآقای مقیمی کارشناس دبیرخانه 580
امور ادارینمابر دبیرخانه  579
امور اداریخانم طوسی  584
امور اداریآقای سیدبخشیکارشناس دبیرخانه 580
امور پژوهشی آقای زارع کارشناس امور پژوهشی و کارآفرینی 215
امور فرهنگیآقای علیمرادیکارشناس امور فرهنگی 253
امور فرهنگی - خدمات دانشجوییآقای جلالیسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامهامور فرهنگی و فوق برنامه -امور مربوط به وام دانشجویی253
امور فنی و عمرانیآقای شمالیکارشناس امور فنی و عمرانی 629
امور مالیخانم قدیریانامور مالی کارکنان و بودجه  607
امور مالیآقای شرف زادهمسئول امور مالی 612
بایگانی آموزشآقای قادریبایگان 598
بایگانی آموزشآقای کربلاییبایگان 597 و 598
بایگانی آموزشآقای بنائیبایگان 598
برنامه ریزیخانم مالک مسئول برنامه ریزی 554
برنامه ریزیخانم ابوی کارشناس برنامه ریزی 544
برنامه ریزیخانم برقکارشناس برنامه ریزی 557
برنامه ریزیخانم سعادتکارشناس برنامه ریزی 556
برنامه ریزیخانم اشراقیکارشناس برنامه ریزی 558
بسیج اساتید---  516
بسیج برادران---  38649727
بسیج خواهران---  38691191
بوفه دانشگاهآقای تلگردی بوفه دانشگاه جنب ساختمان 238680560
تحصیلات تکمیلیآقای کاظمیکارشناس تحصیلات تکمیلی 510
تحصیلات تکمیلی خانم کرفی پورکارشناس تحصیلات تکمیلی 503
تحصیلات تکمیلیخانم درخشانیکارشناس تحصیلات تکمیلی 505
تحصیلات تکمیلیخانم رضائی فرکارشناس تحصیلات تکمیلی 500
تحصیلات تکمیلیآقای متین فرمسئول تحصیلات تکمیلی 512
تحصیلات تکمیلیخانم عالی مقدمکارشناس تحصیلات تکمیلی 501
تحصیلات تکمیلیفکس  511
تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مقطع دکتری 618
حراستآقای حبیبیکارشناس حراست 610
حراستآقای رضویمسئول واحد حراست 604
حراستخانم طالعیکارشناس حراست 608
حوزه ریاستنمابر  38683001
حوزه ریاستآقای دکتر خدابخشیانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 620
خدمات دانشجوییآقای سرکوهیکارشناسامور تغذیه و صدور کارت دانشجویی541
خدمات عمومی آقای همتیانمسئول امور خدمات عمومی 616
دفتر ریاستآقای زهانی مسئول دفتر ریاست 560
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجة الاسلام و المسلمین جباریانمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 110-38922010
فارغ التحصیلانخانم کارگرکارشناس فارغ التحصیلان 527
فارغ التحصیلان خانم نصرکمک کارشناس فارغ التحصیلان 525
فارغ التحصیلان آقای وزیری کمک کارشناس فارغ التحصیلان 523
فارغ التحصیلانآقای براتی مسئول فارغ التحصیلان 529
فارغ التحصیلانخانم باباییکارشناس فارغ التحصیلان 601
فارغ التحصیلانخانم کمیلی دوستکارشناس فارغ التحصیلان 531
فارغ التحصیلانخانم گودآسیاکارشناس فارغ التحصیلان 528
فارغ التحصیلانخانم ایوبی نژادکارشناس فارغ التحصیلانتشکیل پرونده فارغ التحصیلی 596
فارغ التحصیلانآقای قربان زادهکمک کارشناس فارغ التحصیلانتشکیل پرونده فارغ التحصیلی596
فرهنگیآقای تقوی فرکارشناس امور فرهنگی 109
کارپردازیخانم موسی زاده  605
کارپردازیآقای عربخانی  626
کارگاه های کامپیوترآقای عطاییمسئول کارگاه های کامپیوتر 235
کانون هلال احمر-  212
کتابخانهآقای عرفانیکتابدار 243
کتابخانهآقای احسانیانکتابدار 403
کتابخانهدکتر ضیاییمدیریت کتابخانه 221
گروه تربیت بدنیآقای صادقیانکارشناس گروه تربیت بدنی 422
گروه شیمیآقای بیاتکارشناس آزمایشگاه 223
گروه شیمیآقای بزرگ امیدمسئول انبار شیمی 222
گروه فنی و مهندسیآقای اسحاقی مسئول کارگاه های فنی و مهندسی 405
گروه فیزیکآقای حوریکارشناس آزمایشگاه 432
گروه کشاورزیآقای فانیکارشناس آزمایشگاه های کشاورزی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 211
مالی دانشجوئیخانم حقانیکارشناس امور مالی 570
مالی دانشجوییآقای سلطانی کارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 571
مالی دانشجوییخانم بشارتیکارشناس امور مالی 569
معاونت اجراییجناب آقای دکتر صادق بافنده ایماندوستمعاونت اجرایی و پشتیبانی 621
معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعاتدکتر امین زادهمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات 622
نگهبانیورودی شرقی  232
نگهبانیورودی غربی  245
نگهبانیورودی ساختمان 5  576
نگهبانیورودی شمالی  210
نمایندگی بیمه سینانمایندگی بیمه سینا  289
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?
 
 
ایران, مشهد, بلوار معلم, معلم 71- صندوق پستی 433-91735
pnum.ac.ir
- Copyright © 2011 - All rights reserved
DESIGNED AND POWERED BY FaraTech