● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفتلفن داخلیرایانامه
حوزه ریاستآقای دکتر منظم اسماعیل پورسرپرست مرکز مشهد 560 
حوزه ریاستآقای نجارانمسئول دفتر ریاست 560 
حوزه ریاستآقای دکتر صادقیمعاونت آموزشی 562 
حوزه ریاستآقای دکتر خالقیمعاونت اجرایی 460 
حوزه ریاستخانم حجی زادهمسئول دفتر معاونت آموزشی 562 
حوزه ریاستآقای میامیمسئول دفتر معاونت اجرایی 460 
حوزه ریاستنمابر  38683001 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجة الاسلام و المسلمین جباریانمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 280-215-38683900 
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس مسئول آموزش - کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ جغرافیا (کلیه گرایش ها)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی555seify.m@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی و تاریخ در مقطع کارشناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی583anjidany.f@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های مهندسی پزشکی - مهندسی خودرو - رباتیک مکانیک ـ مهندسی پلیمر - مهندسی هوا فضا - مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) - فناوری اطلاعاتامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539rakhshi.m@pnum.ac.ir
اداره آموزشآقای نجارکارشناس رشته های تربیت بدنی، علوم تربیتی و کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی509najar.h@pnum.ac.ir
اداره آموزش خانم هوشمندکارشناس آموزشی رشته های علوم پایه و علوم اجتماعی (به جز تاریخ و علوم سیاسی)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی579 
اداره آموزشخانم دایی نژادکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی-بازرگانی-جهانگردی-صنعتی و علوم اقتصادیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی540daeinezhad.l@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم کمیلی دوستحقوق، هنر، مهندسی معماری و شهرسازیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی138komeilidoust.m@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشکاربر ارشد سیستم گلستان ـ امور مربوط به مهمان - شاهد و ایثارگر ـ استعدادهای درخشان156zamenifar.t@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم علیزادهکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 586 
اداره آموزشآقای عطاییکارشناس امور اتباع خارجی 422 
اداره آموزشآقای خسرویکارشناس نظام وظیفه 405khosravi.h@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامآقای دکتر سلطانیکارشناس پذیرش و ثبت نام 564 
پذیرش و ثبت نامآقای عربخانیکارشناس پذیرش و ثبت نام 564 
پذیرش و ثبت نامخانم موسویکارشناس 566shavandeh.f@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامآقای علیمرادیبایگان 596alimoradi.a@pnum.ac.ir
برنامه ریزیآقای فانیکارشناس برنامه ریزیدروس تخصصی دانشکده علوم پایه، علوم سیاسی، ریاضی کلیه رشته ها، فیزیک کلیه رشته ها، آمار کلیه رشته ها، پژوهش عملیاتی و تحقیق در عملیات کلیه رشته ها535fani.a@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم اشراقیکارشناس برنامه ریزی - کارشناس مسئول آمارکلیه دروس تخصصی زبان و ادبیات فارسی، زبان های خارجه، مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی زبان و ادبیات عرب، روانشناسی، کتابداری، فارسی عمومی کلیه رشته ها، زبان خارجه کلیه رشته ها558eshraghy.n@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم دکتر نورمحمدزادهکارشناس برنامه ریزی 559 
برنامه ریزیخانم برقکارشناس برنامه ریزی 544bargh.m@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم کارگرکارشناس برنامه ریزیکلیه دروس تخصصی حقوق، الهیات، کشاورزی 557kargar.r@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم شیخیکارشناس آموزش الکترونیک مرکز مشهدامور مربوط به مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی558sheikhi.sh@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم حسینی نژادکارشناس برنامه ریزیرشته های مدیریت و حسابداری556hosseininezhad.b@pnum.ac.ir
برنامه ریزیآقای بزرگ امیدامور کلاس هامستقیم 38925152داخلی 443  
تحصیلات تکمیلیآقای متین فرمسئول تحصیلات تکمیلی 510mitinfar.h@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم کرفی پورکارشناس تحصیلات تکمیلیکاربر ارشد سیستم گلستان و سامانه همانند جویی/ امور آموزشی رشته های ریاضی، فیزیک، مهندسی مکانیک503korfipoor.s@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای سرکوهیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلیامور آموزشی رشته های مدیریت صنعتی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، اقتصاد615Sarkoohi.m@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم دکتر رضائی فرکارشناس تحصیلات تکمیلیامور آموزشی رشته های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد شیمی و زیست شناسی500rezaeifar.z@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم سالاریکارشناس تحصیلات تکمیلیامور آموزشی رشته های حقوق، جامعه شناسی، جغرافیا، ادبیات، زبان شناسی505 
اداره تحصیلات تکمیلیخانم وثوقیکارشناس تحصیلات تکمیلی 0 
اداره تحصیلات تکمیلیخانم بشارتی کارشناس تحصیلات تکمیلیامور آموزشی رشته های علوم تربیتی، علم اطلاعات (کتابداری)، الهیات، مهندسی برق، کامپیوتر504besharati.a@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مسوول تحصیلات تکمیلیمقطع دکتری618afrooz.n@pnum.ac.ir
امتحاناتخانم عالی مقدمکارشناس مسئول امتحاناتپیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات و ثبت غیبت549alimoghadam.n@pnum.ac.ir
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحاناتپیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات و ثبت غیبت550golizadeh.s@pnum.ac.ir
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحاناتپیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات و ثبت غیبت551eftekhari.s@pnum.ac.ir
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحاناتپیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات و ثبت غیبت552 
امتحاناتآقای عبدالباقیبایگانی امتحانات 548 
دانش آموختگانآقای کاظمیمسئول اداره دانش آموختگان 529kazemi.a@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم باباییکارشناس دانش آموختگانکارشناس فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های  الهیات و حقوق و زبان و ادبیات فارسی انگلیسی و عربی601babaei.f@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم زارع گوارشککارشناس دانش آموختگانتایید درخواستهای صدور دانشنامه مقاطع کارشناسی و ارشد در گلستان و تایید معدل و واحد گذرانده در تسویه حساب مقطع کارشناسی در سایت گلستان533zare.r@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم تاجیکارشناس دانش آموختگانرشته های کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و تربیت بدنی296taji.f@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم رمضانیکارشناس دانش آموختگانکلیه رشته های کارشناسی فنی مهندسی، هنر و معماری، تربیت بدنی531ramezani.r@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم صیفیکارشناس دانش آموختگان کارشناسی ارشدکارشناس فارغ التحصیلان مقطع ارشد؛ و صدور تاییدیه تحصیلی  مقطع ارشد رشته های زبان شناسی. جامعه شناسی. الهیات. کشاورزی. ریاضی. فیزیک. زمین شناسی. جغرافیا. علم اطلاعات. علوم اقتصادی. مدیریت بازرگانی528seifi.s@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم ایوبی نژادکارشناس دانش آموختگان کارشناسی ارشدکارشناس فارغ  التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و صدور تاییدیه تحصیلی رشته های  ادبیات فارسی - مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی - زیست شناسی - تاریخ تشیع - مهندسی برق - مهندسی مکانیک - حسابداری - آمار ریاضی - شیمی . تایید معدل و تعداد واحد گذرانده در فرم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی526ayoubinezhad.l@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم سیدیکارشناس دانش آموختگانرشته های کارشناسی مدیریت و حسابداری و کشاورزی527seyedi.m@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم نصرکمک کارشناس دانش آموختگانصدور تاییدیه تحصیلی کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیلان525nasr.f@pnum.ac.ir
دانش آموختگانآقای فشاییبایگانی دانش آموختگان (تحویل مدرک) 523 - 146 
دانش آموختگانآقای قربان زادهکمک کارشناس دانش آموختگانآماده سازی، اعلام نقص مدارک و اسکن پرونده دانش آموختگی594ghorbanzade.k@pnum.ac.ir
فرهنگیآقای عامل قنادسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامه 226 
فرهنگیخانم گودآسیاکارشناس مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه 442 
فرهنگیآقای تقوی فرکارشناس امور فرهنگی 109 
کتابخانهآقای دکتر احسانیانکتابدار 447ehsanian.gh@pnum.ac.ir
کتابخانهخانم داروغهکتابدار 447 
تربیت بدنیخانم شوندهمسئول سالن ورزشی 514 
خدمات دانشجوییآقای قاسمیکارشناس مسئول خدمات دانشجوییصدور کارت دانشجویی - انصراف از تحصیل295 
خدمات دانشجوییآقای علیمرادیکارشناس خدمات دانشجوییامور مربوط به وام دانشجویی و تسویه حساب فارغ التحصیلی253alimoradi.m@pnum.ac.ir
آزمایشگاهآقای دکتر حوریرئیس آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 227 
آزمایشگاهخانم شکوهی نیکمعاون آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 222shokouhinik.m@pnum.ac.ir
آزمایشگاهآقای نصرالهیمعاون کارگاه تخصصی 235 
آزمایشگاهآقای دکتر بیاتکارشناس آزمایشگاه 249bayat.a@pnum.ac.ir
آزمایشگاه قطبخانم دکتر معین پورمعاون آزمایشگاه قطب 418 
پژوهشی و کارآفرینیخانم دکتر نطقی مقدم  406 
پژوهشی و کارآفرینیخانم دکتر مونسیکارشناس پژوهشی 628pazhouheshi@pnum.ac.ir
پژوهشی و کارآفرینیآقای دکتر محمدنژادکارشناس آموزشهای آزاد 143mohamadnezhad.m@pnum.ac.ir
امور مالیآقای حسین رحیمیکارشناس مالی 568 
امور مالیخانم موسی زادهکارشناس مالی 575 
امور مالیخانم دلیریکارشناس مالیامین اموال571 
امور اداری آقای حسن زادهسرپرست اداره امور اداری و مالی 623 
امور اداری خانم سالار حسنکارشناس امور اداری 626 
امور اداریخانم قدیریانکارشناس امور اداری 534ghadirian.s@pnum.ac.ir
امور اداریآقای افتادهانباردار 599 
امور ادارینمایندگی بیمه ایران  543 
امور اداریآقای مقیمی مسئول دبیرخانه 593 
امور اداریآقای بنائیکارمند دبیرخانه 589 
امور ادارینمابر دبیرخانه  593 
امور اداریآقای محمدزادهآبدارخانه ساختمان شماره 2 112 
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507IT@pnum.ac.ir
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507IT@pnum.ac.ir
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507IT@pnum.ac.ir
مرکز مشاورهمرکز مشاوره (سوله فرهنگی)  283 
کانون هلال احمر---  212 
بسیج اساتید---  516 
بسیج برادران---  38649727 
بسیج خواهران---  38691191 
بسیج کارکنان---  610 - 608 
حراستآقای رحیمیمسئول حراست 604 
حراستآقای سرایلوکارشناس حراست 608 
حراستنگهبانی ساختمان آموزشی و تحصیلات تکمیلی  576 
حراستنگهبانی ورودی شرقی  232 
حراستنگهبانی ورودی غربی  245 
دانشکده حقوق و الهیاتتلفنخانه  38912202 
---بوفه دانشجویی  292 
ستاد استانخانم نامجوکارشناس آموزش 620 
ستاد استانآقای سیدبخشیکارشناس آموزش 622 
ستاد استانخانم اسلامیکارشناس آموزش 622 
ستاد استانخانم شجاعیکارشناس آموزش 607 
ستاد استانخانم دکتر سعادتکارشناس آموزش 605 
ستاد استانآقای کلماتیکارشناس دانش آموختگان 508 
ستاد استانخانم دکتر امیدوارکارشناس دانش آموختگان 515 
ستاد استانخانم دکتر امینیانکارشناس دانش آموختگان 501 
ستاد استانخانم جودتکارشناس دانش آموختگان 212 
ستاد استانخانم محروقیکارشناس دانش آموختگان 433 
ستاد استانخانم برفه ایکارشناس دانش آموختگان 458 
ستاد استانآقای وزیریکارشناس دانش آموختگان 517 
ستاد استانآقای عرفانیکارشناس دانش آموختگان 518erfani.h@pnum.ac.ir