● 
اِلخَميس ٢٠ ذو الحجه ١٤٤٠
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدSorted By واحد In Ascending Orderنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفشماره تلفن داخلیتصویر پرسنلیرایانامه
---بوفه دانشجویی  292  
آبدارخانه ساختمان شماره 2آقای محمدزاده  112  
آزمایشگاهآقای باریمعاون آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 216  
آزمایشگاه شیمیخانم معین پورکارشناس آزمایشگاه های شیمی 223  
آموزش مجازیخانم شیخیکارشناس آموزش مجازی مرکز مشهد 38683889-534  
اداره آموزشخانم خزانمسئول دفتر معاونت آموزشی 562  
اداره آموزشآقای نصرالهیمعاون کارگاه تخصصی 235  
اداره آموزش آقای مالدارکارشناس آموزشی رشته های حسابداری - فنی و مهندسی و معماری و شهرسازیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی538  
اداره آموزشخانم دایی نژادکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی-بازرگانی-جهانگردی-صنعتی و علوم اقتصادیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی582  
اداره آموزش خانم فانیکارشناس آموزشی رشته های علوم پایه و علوم اجتماعی (به جز تاریخ و علوم سیاسی)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی155  
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ جغرافیا (کلیه گرایش ها)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی555  
اداره آموزشخانم دلیریکارشناس امور نظام وظیفه و اتباع خارجی 405  
اداره آموزشآقای نجارکارشناس رشته های تربیت بدنی، علوم تربیتی و کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی536تصویر پرسنلی 
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشکاربر ارشد سیستم گلستان ـ امور مربوط به مهمان - شاهد و ایثارگر ـ استعدادهای درخشان156  
اداره آموزشخانم کمیلی دوستکارشناس آموزش 594  
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های مهندسی پزشکی - مهندسی خودرو - رباتیک مکانیک ـ مهندسی پلیمر - مهندسی هوا فضا - مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) - فناوری اطلاعاتامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539  
اداره آموزشآقای حسن زادهکارشناس نظام وظیفه و اتباع خارجی 422  
اداره آموزشآقای سیدبخشیکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 575  
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات، علوم اجتماعی رشته های تاریخ و علوم سیاسی در مقطع کارشناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی583  
اداره آموزشآقای صلاحیکارشناس آموزشی رشته حقوق - صنایع دستی - طراحی پارچه و لباس - کتابت و نگارگری - طراحی سنتی و تذهیب - هنر اسلامیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی554  
اداره آموزشآقای مقنی باشیرئیس اداره آموزش و امتحانات 586تصویر پرسنلی 
اداره آموزشآقای دکتر حوریرئیس آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 227  
اداره آموزشآقای میرسلیمانیکارشناس آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی - مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات عربیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی579  
اداره آموزشخانم علیزادهکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 568  
اداره تحصیلات تکمیلیآقای براتی کارشناس آموزشی رشته های کتابداری، حسابداری و مدیریت بازرگانی 508تصویر پرسنلیbarati.m@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم درخشانیکارشناس آموزشی رشته های الهیات - حقوق - کشاورزی - علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی - تاریخ تشیع  505 derakhshani.a@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم رضائی فرکارشناس آموزشی رشته های شیمی، جامعه شناسی، مکانیک، برق/ کارشناس مقطع دکتری 500 rezaeifar.z@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای متین فررئیس اداره تحصیلات تکمیلی 510 mitinfar.h@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم عالی مقدمکاربر ارشد - کارشناس آموزشی رشته های ادبیات و زبان شناسی 504 alimoghadam.n@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مسوول مقطع دکتری 618تصویر پرسنلیafrooz.n@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم وثوقیکارشناس آموزشی رشته های جغرافیا، اقتصاد، زیست شناسی و زمین شناسی 501 vosoughi.sh@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم کرفی پورکارشناس آموزشی رشته های علوم تربیتی، تاریخ تشیع، آمار ریاضی، ریاضی 503 korfipoor.s@pnum.ac.ir
اداره خدمات دانشجوییآقای محمد علیمرادیکارشناس خدمات دانشجویی 574تصویر پرسنلی 
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507تصویر پرسنلی 
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507تصویر پرسنلی 
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 540  
ادارینمایندگی بیمه ایران  290  
امتحاناتآقای قاسمیمسئول امتحانات 549  
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحانات 550  
امتحاناتآقای عبدالباقیبایگانی امتحانات 548  
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحانات 553  
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحانات 551  
امور اداری آقای کلاتهرئیس امور اداری و پشتیبانی 623تصویر پرسنلی 
امور اداری خانم سالار حسنکارشناس امور اداری 628  
امور اداریآقای افتادهانباردار 599  
امور اداریآقای واله شهریتاسیسات 585  
امور اداریآقای صفاجوکارپرداز *  
امور اداریآقای مقیمی مسئول دبیرخانه 588تصویر پرسنلی 
امور ادارینمابر دبیرخانه  593  
امور اداریآقای عربخانیکارمند دبیرخانه 593  
امور اداریخانم طوسیخدمات 584  
امور اداریآقای بنائیکارمند دبیرخانه 588  
امور مالیخانم موسی زادهکارشناس مالی 605  
امور مالیخانم قدیریانکارشناس مالی 607  
امور مالیآقای سرکوهیامین اموال 620  
امور مالیآقای اولیائیمسئول امور مالی 622  
بایگانی آموزشآقای علیمرادیبایگان 596  
برنامه ریزیآقای ایزدپناهمسئول برنامه ریزی 544  
برنامه ریزیآقای مهدی کاظمیکارشناس برنامه ریزی 545  
برنامه ریزیخانم برقکارشناس برنامه ریزی 557  
برنامه ریزیخانم اشراقیکارشناس برنامه ریزی 558  
برنامه ریزیآقای خاکشورکارشناس برنامه ریزیامور کلاسها443  
برنامه ریزیخانم حسینی نژادکارشناس برنامه ریزیرشته تربیت بدنی و برنامه ریزی تربیت بدنی عمومی514  
برنامه ریزیآقای سیدیکارشناس برنامه ریزیمدیریت کلاس ها433  
برنامه ریزیآقای فانیکارشناس برنامه ریزی 535  
برنامه ریزیخانم ابویکارشناس برنامه ریزیبرنامه ریزی رشته های مهنسی برق ، مکانیک ، کامپیوتر ، فناوری اطلاعات ، عمران ، مدیریت اجرائی ، پروژه ، پزشکی ، صنایع و پلیمر556  
بسیج اساتید---  516  
بسیج برادران---  38649727  
بسیج خواهران---  38691191  
پذیرش و ثبت نامخانم سقاییمسئول واحد پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی569  
پذیرش و ثبت نامخانم رمضانیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی568  
پذیرش و ثبت نامخانم شکوهی نیککارشناس اداره پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی566  
پژوهشی و کارآفرینیخانم مونسیکارشناس پژوهشی 459  
پژوهشی و کارآفرینیپآقای زارع کارشناس کارآفرینی و آموزشهای آزاد 154  
تحصیلات تکمیلیخانم باصفاکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد512 basafa.n@pnum.ac.ir
تحصیلات تکمیلیخانم بشارتیکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد511 besharati.a@pnum.ac.ir
حراستآقای رحیمیمسئول واحد حراست 604  
حراستخانم وحدانیکارشناس حراست 610  
حراستآقای سرایلوکارشناس حراست 608  
حوزه ریاستنمابر  38683001  
خدمات دانشجوییآقای قائمیسرپرست اداره خدمات دانشجوییامور تغذیه و صدور کارت دانشجویی541تصویر پرسنلی 
دانشکده حقوق و الهیاتتلفنخانه  38912202  
دانشکده حقوق و الهیاتخانم طالعیمدیریت کلاس ها 31827190  
دفتر ریاستآقای نجارانمسئول دفتر ریاست 560  
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجة الاسلام و المسلمین جباریانمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 280-215-38683900  
ریاست دانشگاهخانم دکتر ضیائیسرپرست دانشگاه ---  
فارغ التحصیلانخانم نصرکمک کارشناس فارغ التحصیلانتاییدیه تحصیلی525  
فارغ التحصیلانآقای کاظمیرئیس اداره دانش آموختگان 529  
فارغ التحصیلان آقای وزیری بایگانی فارغ التحصیلان (تحویل مدرک) 523  
فارغ التحصیلانآقای قانع الحسینیکارشناس فارغ التحصیلان 527  
فارغ التحصیلانخانم باباییکارشناس فارغ التحصیلان 601  
فارغ التحصیلانآقای عطاییکارشناس فارغ التحصیلانآماده سازی، اعلام نقص، مدارک و اسکن پرونده فارغ التحصیلی595تصویر پرسنلی 
فارغ التحصیلانخانم ایوبی نژادکارشناس فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد 528  
فارغ التحصیلانآقای قربان زادهکمک کارشناس فارغ التحصیلانآماده سازی، اعلام نقص مدارک و اسکن پرونده فارغ التحصیلی594  
فارغ التحصیلانخانم مالککارشناس فارغ التحصیلان 533  
فارغ التحصیلانآقای نادریکارشناس فارغ التحصیلانبارگذاری مدارک در سیستم گلستان524  
فارغ التحصیلانخانم زارع گوارشککارشناس فارغ التحصیلان 531  
فارغ التحصیلانخانم تاجیکارشناس فارغ التحصیلان 602  
فارغ التحصیلانخانم صیفیکارشناس فارغ التحصیلان ارشد 526  
فرهنگیآقای عامل قنادسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامهامور فرهنگی و فوق برنامه226  
فرهنگیآقای تقوی فرکارشناس امور فرهنگی 109  
فرهنگیخانم گودآسیاکارشناس مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه 442  
فرهنگیآقای جلالیکارشناس امور فرهنگی 253  
کارگاه های مهندسیآقای اسحاقی کارشناس کارگاه ها 437  
کانون هلال احمر-  212  
کتابخانهآقای عرفانیکتابدار 403  
کتابخانهخانم داروغهکتابدار 447  
کتابخانهخانم دکتر ضیاییمدیریت کتابخانه 221  
گروه کشاورزیخانم معتمدی فرکارشناس آزمایشگاه های کشاورزی 211  
مالی دانشجوییآقای سلطانی کارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 571  
مالی دانشجوییآقای صادقیانکارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 509  
معاونت آموزشیآقای دکتر متولیمعاونت آموزشی 612  
معاونت اجراییآقای دکتر موسوی نیا  626  
نگهبانیورودی شرقی  232  
نگهبانیورودی غربی  245  
نگهبانیورودی ساختمان 5  576  
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?