● 
اِجُّمعَة ٢٣ شوال ١٤٣٧
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدSorted By واحد In Ascending Orderنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفشماره تلفن داخلیتصویر پرسنلی
آزمایشگاه شیمیخانم شکوهی نیککارشناس آزمایشگاه های شیمی 543 
آزمایشگاه فیزیکآقای افتادهمسئول انبار آزمایشگاه فیزیک و زمین شناسی 216 
آموزش مجازیخانم شیخیمسئول آموزش مجازی استان 38683889 
آموزش مجازیخانم اوراض شیخیکارشناس آموزش مجازی مرکز مشهد 267-433 
اداره آموزشآقای نصرالهیکارشناس آموزشی رشته های علوم تجربی ـ فناوری اطلاعات ـ مدیریت پروژه-علوم اجتماعی(تمام گرایشها)اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی567 
اداره آموزش خانم جمشیدنسبکارشناس آموزشی رشته های روزنامه نگاری ـ تاریخ ـ اقتصاد ـ حرفه و فن ـ صنایع دستی ـ طراحی پاچه و لباس ـ کتابت و نگارگری ـ حسابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی537 
اداره آموزشخانم دایی نژادکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی-بازرگانی-جهانگردی-صنعتی و علوم اقتصادیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی156 
اداره آموزش آقای باری کارشناس آموزشی رشته های شیمی ـ صنایع ـ پلیمر ـ مدیریت اجرایی ـ مهندسی پزشکیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی535 
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ تربیت بدنی ـ جغرافیاامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی566 
اداره آموزش خانم باصفاکارشناس آموزشامور مربوط به معادل سازی155 
اداره آموزش خانم مشرقی کارشناس آموزشی رشته های آمار ـ فیزیک ـ برق ـ عمران ـ شهرسازی ـ راه آهن ـ زمین شناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی538 
اداره آموزش خانم شکوهی نیککارشناس آموزشی رشته های کشاورزی و هوا و فضاامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی543 
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشکاربر ارشد سیستم گلستان ـ امور مربوط به تغییر رشته ـ تغییر گرایش ـ مهمان ـ کارورزی583 
اداره آموزشآقای نجارمدیریت کلاس ها 443 
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های کامپیوتر ـ ریاضیات ـ معماری ـ رباتیک مکانیک ـ مهندسی خودروامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539 
اداره آموزشآقای حسن زادهکارشناس نظام وظیفه و اتباع خارجی 573 
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات مقطع کارشناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی581 
اداره آموزشآقای صلاحیکارشناس آموزشی رشته حقوقامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی564 
اداره آموزشآقای مقنی باشیمسئول آموزش 580 
اداره آموزشآقای میرسلیمانیکارشناس آموزشی رشته مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات عربی-علوم سیاسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی534 
اداره آموزشخانم شوندهکارشناس آموزشی رشته های کشاورزیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی582 
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507تصویر پرسنلی
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507تصویر پرسنلی
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507تصویر پرسنلی
اداریآقای قائمیسرپرست خدمات دانشجویی 542 
امتحاناتآقای محمدنژادمسئول امتحانات 553 
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحانات 551 
امتحاناتآقای عبدالباقیبایگانی امتحانات 549 
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحانات 552 
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحانات 550 
امور اداری آقای کلاتهمسئول امور اداری 623تصویر پرسنلی
امور اداری آقای قاسمی کارشناس امور اداری 628 
امور اداریآقای جعفریانباردار 599 
امور اداریآقای واله شهریپشتیبانی و نقلیه 585 
امور اداریآقای صفاجومسئول دبیرخانه 593 
امور اداریآقای سرکوهیکارشناس آمار و امین اموال 629 
امور اداریآقای مقیمی کارمند دبیرخانه 588تصویر پرسنلی
امور ادارینمابر دبیرخانه  588 
امور اداریخانم طوسیخدمات 584 
امور اداریآقای سیدبخشیکارمند دبیرخانه 588 
امور پژوهشی آقای زارع کارشناس مسئول امور پژوهشی و کارآفرینی 215 
امور فرهنگیآقای علیمرادیکارشناس امور فرهنگی 253تصویر پرسنلی
امور فرهنگیآقای جلالیسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامهامور فرهنگی و فوق برنامه253تصویر پرسنلی
امور مالیخانم موسی زاده  605 
امور مالیخانم قدیریانامور مالی کارکنان و بودجه  607 
امور مالیآقای اولیائیمسئول امور مالی 622 
بایگانی آموزشآقای قادریبایگان 598 
بایگانی آموزشآقای کربلاییبایگان 597 و 598 
بایگانی آموزشآقای بنائیبایگان 598 
برنامه ریزیخانم مالک مسئول برنامه ریزی 554 
برنامه ریزیخانم ابوی کارشناس برنامه ریزی 414 
برنامه ریزیخانم برقکارشناس برنامه ریزی 557 
برنامه ریزیخانم مونسیکارشناس برنامه ریزی 556 
برنامه ریزیخانم اشراقیکارشناس برنامه ریزی 558 
برنامه ریزیآقای ایزد پناهکارشناس برنامه ریزی 544 
برنامه ریزیخانم دلیریکارشناس برنامه ریزیبرنامه ریزی کارگاه ها و آزمایشگاه ها559 
بسیج اساتید---  516 
بسیج برادران---  38649727 
بسیج خواهران---  38691191 
پذیرش و ثبت نامخانم سقاییمسئول واحد پذیرش و ثبت نام 594 
تحصیلات تکمیلیآقای اسحاقی کارشناس تحصیلات تکمیلی 510 
تحصیلات تکمیلیخانم نصرکمک کارشناس دانش آموختگان 506 
تحصیلات تکمیلیآقای کاظمیکارشناس تحصیلات تکمیلی 510 
تحصیلات تکمیلیآقای براتی کارشناس تحصیلات تکمیلی 529تصویر پرسنلی
تحصیلات تکمیلی خانم کرفی پورکارشناس تحصیلات تکمیلی 503 
تحصیلات تکمیلیآقای قانع الحسینیکارشناس دانش آموختگان 517 
تحصیلات تکمیلیخانم درخشانیکارشناس تحصیلات تکمیلی 505 
تحصیلات تکمیلیخانم رضائی فرکارشناس تحصیلات تکمیلی 500 
تحصیلات تکمیلیآقای متین فرمسئول تحصیلات تکمیلی 512 
تحصیلات تکمیلیخانم عالی مقدمکارشناس تحصیلات تکمیلی 501 
تحصیلات تکمیلیآقای شمالیکارشناس تحصیلات تکمیلی 459 
تحصیلات تکمیلیفکس  511 
تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مسوول مقطع دکتری 618تصویر پرسنلی
تحصیلات تکمیلیخانم بشارتیکارشناس ثبت نام و تشکیل پرونده 101 
تحصیلات تکمیلیآقای حوریرشته های فیزیک، ریاضی و آمار 530 
تربیت بدنیآقای برزنونیمسئول سالن ورزشی امام رضا (ع) 514 
حراستآقای رضویمسئول واحد حراست 604 
حراستخانم طالعیکارشناس حراست 608 
حوزه ریاستنمابر  38683001 
خدمات دانشجوییآقای قائمیسرپرست اداره خدمات دانشجوییامور تغذیه و صدور کارت دانشجویی541 
خدمات عمومی آقای همتیانمسئول امور خدمات عمومی 616 
دفتر ریاستآقای زهانی مسئول دفتر ریاست 560تصویر پرسنلی
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجة الاسلام و المسلمین جباریانمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 298-110-38922010 
ریاست دانشگاهآقای دکتر اکبریمسئول امور جاری دانشگاه --- 
فارغ التحصیلانخانم کارگرکارشناس فارغ التحصیلان 527 
فارغ التحصیلان آقای وزیری کمک کارشناس فارغ التحصیلان 523 
فارغ التحصیلانخانم باباییکارشناس فارغ التحصیلان 601 
فارغ التحصیلانخانم کمیلی دوستکارشناس فارغ التحصیلان 531 
فارغ التحصیلانخانم گودآسیاکارشناس فارغ التحصیلان 528 
فارغ التحصیلانخانم ایوبی نژادکارشناس فارغ التحصیلانتشکیل پرونده فارغ التحصیلی 596 
فارغ التحصیلانآقای قربان زادهکمک کارشناس فارغ التحصیلانتشکیل پرونده فارغ التحصیلی596 
فارغ التحصیلانخانم جلیل فرکارشناس فارغ التحصیلان 528 
فرهنگیآقای تقوی فرکارشناس امور فرهنگی 109 
کارپردازیآقای عربخانیکارپرداز 626 
کارگاه های کامپیوتر، هنر و معماریآقای عطاییمسئول کارگاه های کامپیوتر، هنر و معماری 235 
کانون هلال احمر-  212 
کتابخانهآقای عرفانیکتابدار 243 
کتابخانهآقای احسانیانکتابدار 403 
کتابخانهخانم دکتر ضیاییمدیریت کتابخانه 221 
گروه تربیت بدنیآقای صادقیانکارشناس رشته های تربیت بدنی، علوم تربیتی و کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی422 
گروه شیمیآقای بزرگ امیدانباردار آزمایشگاه شیمی 222 
گروه کشاورزیآقای فانیمسئول آزمایشگاه های استان، کارشناس آزمایشگاه های کشاورزی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 211تصویر پرسنلی
مالی دانشجوئیخانم حقانیکارشناس امور مالی 570 
مالی دانشجوییآقای سلطانی کارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 571 
معاونت آموزشیخانم دکتر ضیائیمعاونت آموزشی 612 
معاونت اجرائی و فرهنگیآقای دکتر علی جلالیمعاونت اجرائی و فرهنگی 620 
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلیآقای دکتر هادی ایوانیمعاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی 621 
نگهبانیورودی شرقی  232 
نگهبانیورودی غربی  245 
نگهبانیورودی ساختمان 5  574 
نگهبانیورودی شمالی  210 
نمایندگی بیمه تکمیلینمایندگی بیمه تکمیلی  289 
واحد پذیرش و ثبت نامخانم داروغهکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام 594 
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?
 
 
ایران, مشهد, بلوار معلم, معلم 71- صندوق پستی 433-91735
pnum.ac.ir
- Copyright © 2011 - All rights reserved
DESIGNED AND POWERED BY FaraTech