● 
اِلأِثنين ١٧ صفر ١٤٣٧
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدSorted By واحد In Ascending Orderنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفشماره تلفن داخلیتصویر پرسنلی
آزمایشگاه فیزیکآقای افتادهمسئول انبار آزمایشگاه فیزیک و زمین شناسی 216 
آموزش مجازیخانم دائی نژادمسئول آموزش مجازی استان 545 
آموزش مجازیخانم اوراض شیخیکارشناس آموزش مجازی مرکز مشهد 267-433 
اداره آموزشآقای نصرالهیکارشناس آموزشی رشته های علوم تجربی ـ فناوری اطلاعات ـ مدیریت پروژهاشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی534 
اداره آموزش خانم جمشیدنسبکارشناس آموزشی رشته های روزنامه نگاری ـ تاریخ ـ اقتصاد ـ حرفه و فن ـ صنایع دستی ـ طراحی پاچه و لباس ـ کتابت و نگارگری ـ حسابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی537 
اداره آموزشآقای نجار کارشناس آموزشی رشته های علوم اجتماعی ـ جهانگردی ـ مدیریت صنعتی ـ روابط عمومیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی574 
اداره آموزش آقای باری کارشناس آموزشی رشته های شیمی ـ صنایع ـ پلیمر ـ مدیریت اجرایی ـ مهندسی پزشکیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی535 
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ تربیت بدنی ـ جغرافیاامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی566 
اداره آموزش خانم باصفاکارشناس آموزشامور مربوط به معادل سازی573 
اداره آموزش خانم مشرقی کارشناس آموزشی رشته های آمار ـ فیزیک ـ برق ـ عمران ـ شهرسازی ـ راه آهن ـ زمین شناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی536 
اداره آموزشخانم تاجی کارشناس آموزشی رشته علوم تربیتیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی538 
اداره آموزش خانم شکوهی نیککارشناس آموزشی رشته های کشاورزی و هوا و فضاامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی543 
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشامور مربوط به تغییر رشته ـ تغییر گرایش ـ مهمان ـ کارورزی ـ انصراف582 
اداره آموزشخانم فانیکارشناس آموزشی رشته زیست شناسی و مسئول آزمایشگاهامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی211 
اداره آموزشآقای نادریکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی ـ بازرگانی ـ ادبیات فارسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی567 
اداره آموزشآقای خاکشورمدیریت کلاس ها 443 
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های کامپیوتر ـ ریاضیات ـ معماری ـ رباتیک مکانیک ـ مهندسی خودروامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539 
اداره آموزشآقای حسن زادهکارشناس نظام وظیفه و اتباع خارجی 595 
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات ـ کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی536 
اداره آموزشآقای صلاحیکارشناس آموزشی رشته حقوقامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی564 
اداره آموزشآقای مقنی باشیمسئول آموزش 586 
اداره آموزشخانم درواریکارشناس آموزشی رشته مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات عربی-علوم سیاسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی518 
اداره آموزشخانم صیفیکارشناس آموزشی رشته الهیات و کتابداریاشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی536 
اداره آموزشآقای ایزد پناهامور کلاس ها 443 
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507تصویر پرسنلی
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507تصویر پرسنلی
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507تصویر پرسنلی
امتحاناتآقای محمدنژادمسئول امتحانات 553 
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحانات 551 
امتحاناتآقای عبدالباقیبایگانی امتحانات 549 
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحانات 552 
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحانات 550 
امور اداری آقای کلاتهمسئول امور اداری 623 
امور اداری آقای قاسمی کارشناس امور اداری 628 
امور اداریآقای جعفریانباردار 599 
امور اداریآقای واله شهریپشتیبانی و نقلیه 585 
امور اداریآقای غلامی امور عمومی  617 
امور اداریآقای میرسلیمانیمسئول دبیرخانه 593 
امور اداریآقای پردلامین اموال 459 
امور اداریآقای مقیمی کارمند دبیرخانه 593 
امور ادارینمابر دبیرخانه  588 
امور اداریخانم طوسیخدمات 584 
امور اداریآقای سیدبخشیکارمند دبیرخانه 593 
امور پژوهشی آقای زارع کارشناس امور پژوهشی و کارآفرینی 215 
امور فرهنگیآقای علیمرادیکارشناس امور فرهنگی 253 
امور فرهنگی - خدمات دانشجوییآقای جلالیسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامهامور فرهنگی و فوق برنامه -امور مربوط به وام دانشجویی253 
امور فنی و عمرانیآقای شمالیکارشناس امور فنی و عمرانی 629 
امور مالیخانم موسی زاده  605 
امور مالیخانم قدیریانامور مالی کارکنان و بودجه  607 
امور مالیآقای اولیائیمسئول امور مالی 612 
بایگانی آموزشآقای قادریبایگان 598 
بایگانی آموزشآقای کربلاییبایگان 597 و 598 
بایگانی آموزشآقای بنائیبایگان 598 
برنامه ریزیخانم مالک مسئول برنامه ریزی 554 
برنامه ریزیخانم ابوی کارشناس برنامه ریزی 544 
برنامه ریزیخانم برقکارشناس برنامه ریزی 557 
برنامه ریزیخانم مونسیکارشناس برنامه ریزی 556 
برنامه ریزیخانم اشراقیکارشناس برنامه ریزی 558 
بسیج اساتید---  516 
بسیج برادران---  38649727 
بسیج خواهران---  38691191 
بوفه دانشگاهآقای تلگردی بوفه دانشگاه جنب ساختمان 238680560 
تحصیلات تکمیلیآقای کاظمیکارشناس تحصیلات تکمیلی 510 
تحصیلات تکمیلی خانم کرفی پورکارشناس تحصیلات تکمیلی 503 
تحصیلات تکمیلیخانم درخشانیکارشناس تحصیلات تکمیلی 505 
تحصیلات تکمیلیخانم رضائی فرکارشناس تحصیلات تکمیلی 500 
تحصیلات تکمیلیآقای متین فرمسئول تحصیلات تکمیلی 512 
تحصیلات تکمیلیخانم عالی مقدمکارشناس تحصیلات تکمیلی 501 
تحصیلات تکمیلیفکس  511 
تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مقطع دکتری 618 
حراستآقای حبیبیکارشناس حراست 610 
حراستآقای رضویمسئول واحد حراست 604 
حراستخانم طالعیکارشناس حراست 608 
حوزه ریاستنمابر  38683001 
خدمات دانشجوییآقای سرکوهیکارشناسامور تغذیه و صدور کارت دانشجویی541 
خدمات عمومی آقای همتیانمسئول امور خدمات عمومی 616 
دفتر ریاستآقای زهانی مسئول دفتر ریاست 560 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجة الاسلام و المسلمین جباریانمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 298-110-38922010 
ریاست دانشگاهجناب آقای دکتر محمد موسویسرپرست دانشگاه ---تصویر پرسنلی
فارغ التحصیلانخانم کارگرکارشناس فارغ التحصیلان 527 
فارغ التحصیلان خانم نصرکمک کارشناس فارغ التحصیلان 525 
فارغ التحصیلان آقای وزیری کمک کارشناس فارغ التحصیلان 523 
فارغ التحصیلانآقای براتی مسئول فارغ التحصیلان 529 
فارغ التحصیلانخانم باباییکارشناس فارغ التحصیلان 601 
فارغ التحصیلانخانم کمیلی دوستکارشناس فارغ التحصیلان 531 
فارغ التحصیلانخانم گودآسیاکارشناس فارغ التحصیلان 528 
فارغ التحصیلانخانم ایوبی نژادکارشناس فارغ التحصیلانتشکیل پرونده فارغ التحصیلی 596 
فارغ التحصیلانآقای قربان زادهکمک کارشناس فارغ التحصیلانتشکیل پرونده فارغ التحصیلی596 
فرهنگیآقای تقوی فرکارشناس امور فرهنگی 109 
کارپردازیآقای عربخانیکارپرداز 626 
کارگاه های کامپیوترآقای عطاییمسئول کارگاه های کامپیوتر 235 
کانون هلال احمر-  212 
کتابخانهآقای عرفانیکتابدار 243 
کتابخانهآقای احسانیانکتابدار 403 
کتابخانهخانم دکتر ضیاییمدیریت کتابخانه 221 
گروه تربیت بدنیآقای صادقیانکارشناس گروه تربیت بدنی 422 
گروه شیمیآقای بیاتکارشناس آزمایشگاه 223 
گروه شیمیآقای بزرگ امیدمسئول انبار شیمی 222 
گروه فنی و مهندسیآقای اسحاقی مسئول کارگاه های فنی و مهندسی 405 
گروه فیزیکآقای حوریکارشناس آزمایشگاه 432 
گروه کشاورزیآقای فانیکارشناس آزمایشگاه های کشاورزی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 211 
مالی دانشجوئیخانم حقانیکارشناس امور مالی 570 
مالی دانشجوییآقای سلطانی کارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 571 
معاونت آموزشیجناب آقای دکتر محمد لعل علیزادهمعاونت آموزشی 622تصویر پرسنلی
معاونت اجرائی و پشتیبانیجناب آقای دکتر محمد جواد عرفانی بیضائیمعاونت اجرائی و پشتیبانی 620تصویر پرسنلی
معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعاتجناب آقای دکتر صادق بافنده ایماندوستمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات 621تصویر پرسنلی
نگهبانیورودی شرقی  232 
نگهبانیورودی غربی  245 
نگهبانیورودی ساختمان 5  576 
نگهبانیورودی شمالی  210 
نمایندگی بیمه سینانمایندگی بیمه سینا  289 
واحد پذیرش و ثبت نامخانم رمضانی کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام 594 
واحد پذیرش و ثبت نامخانم داروغهکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام 594 
واحد پذیرش و ثبت نامخانم بشارتیکارشناس واحد پذیرش و ثبت نام 594 
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?
 
 
ایران, مشهد, بلوار معلم, معلم 71- صندوق پستی 433-91735
pnum.ac.ir
- Copyright © 2011 - All rights reserved
DESIGNED AND POWERED BY FaraTech