● 
اِجُّمعَة ٢٢ ربيع الاول ١٤٤٣
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفتلفن داخلیرایانامه
حوزه ریاستخانم دکتر ضیائیرئیس دانشگاه --- 
حوزه ریاستآقای دکتر مظهریمعاونت آموزشی 612 
حوزه ریاستآقای نجارانمسئول دفتر ریاست 560 
حوزه ریاستخانم طوسیمنشی دفتر ریاست 560 
حوزه ریاستنمابر  38683001 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجة الاسلام و المسلمین جباریانمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 280-215-38683900 
اداره آموزشآقای مقنی باشیرئیس اداره آموزش و امتحانات 586moghanibashi.h@pnum.ac.ir
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس مسئول آموزش - کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ جغرافیا (کلیه گرایش ها)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی555seify.m@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات، علوم اجتماعی رشته های تاریخ و علوم سیاسی در مقطع کارشناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی583anjidany.f@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های مهندسی پزشکی - مهندسی خودرو - رباتیک مکانیک ـ مهندسی پلیمر - مهندسی هوا فضا - مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) - فناوری اطلاعاتامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539rakhshi.m@pnum.ac.ir
اداره آموزشآقای نجارکارشناس رشته های تربیت بدنی، علوم تربیتی و کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی537najar.h@pnum.ac.ir
اداره آموزش آقای مالدارکارشناس آموزشی رشته های حسابداری - کارشناس آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی - مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات عربیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی538maldar.h@pnum.ac.ir
اداره آموزش خانم دکتر فانیکارشناس آموزشی رشته های علوم پایه و علوم اجتماعی (به جز تاریخ و علوم سیاسی)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی579fani.f@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم دایی نژادکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی-بازرگانی-جهانگردی-صنعتی و علوم اقتصادیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی582daeinezhad.l@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم کمیلی دوستحقوق، هنر، مهندسی معماری و شهرسازیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی581komeilidoust.m@pnum.ac.ir
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشکاربر ارشد سیستم گلستان ـ امور مربوط به مهمان - شاهد و ایثارگر ـ استعدادهای درخشان156zamenifar.t@pnum.ac.ir
اداره آموزشآقای سیدبخشیکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 575 
اداره آموزشخانم علیزادهکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 568 
اداره آموزشآقای سیدحسین سیدیکارشناس امور نظام وظیفه 405seyedi.h@pnum.ac.ir
اداره آموزشآقای حسن زادهکارشناس امور اتباع خارجی 422hasanzadeh.m@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامخانم خزانکارشناس پذیرش و ثبت نام 566khazan.f@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامآقای خسرویکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی565khosravi.h@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامخانم معین پورکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی564moeinpour.f@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامخانم قدیریانکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی554ghadirian.s@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامآقای بیاتکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی566bayat.a@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامخانم شوندهمسئول بایگانی 596shavandeh.f@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامآقای علیمرادیبایگان 596alimoradi.a@pnum.ac.ir
برنامه ریزیآقای ایزدپناهمسئول برنامه ریزی 544Izadpanah.m@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم اشراقیکارشناس برنامه ریزیکلیه دروس تخصصی زبان و ادبیات فارسی، زبان های خارجه، مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی - کارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی زبان و ادبیات عرب، روانشناسی، کتابداری، فارسی عمومی کلیه رشته ها، زبان خارجه کلیه رشته ها558eshraghy.n@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم ابویکارشناس برنامه ریزیبرنامه ریزی رشته های مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر، فناوری اطلاعات، عمران، مدیریت اجرائی، پروژه، پزشکی، صنایع و پلیمر557abavi.s@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم کارگرانکارشناس برنامه ریزیکلیه دروس تخصصی حسابداری، اقتصاد، مدیریت،علوم تربیتی و دروس معارفی تمامی رشته ها556kargaran.r@pnum.ac.ir
بزنامه ریزیخانم کارگرکارشناس برنامه ریزیکلیه دروس تخصصی حقوق، الهیات، کشاورزی 559kargar.r@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم شیخیکارشناس برنامه ریزی - کارشناس آموزش مجازی مرکز مشهدکارشناس برنامه ریزی کلیه دروس تخصصی علوم اجتماعی - تاریخ  - جامعه شناسی  - تغییر رمز کلیه رشته ها در سامانه LMS38683889-534sheikhi.sh@pnum.ac.ir
برنامه ریزیآقای فانیکارشناس برنامه ریزیدروس تخصصی دانشکده علوم پایه، علوم سیاسی، ریاضی کلیه رشته ها، فیزیک کلیه رشته ها، آمار کلیه رشته ها، پژوهش عملیاتی و تحقیق در عملیات کلیه رشته ها535fani.a@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم حسینی نژادکارشناس برنامه ریزیرشته تربیت بدنی و برنامه ریزی تربیت بدنی عمومی514hosseininezhad.b@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم برقامور کلاس ها 443bargh.m@pnum.ac.ir
برنامه ریزیخانم طالعیمدیریت کلاس ها 443taleai.r@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای متین فررئیس اداره تحصیلات تکمیلی 510mitinfar.h@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای براتی کارشناسرشته مدیریت بازرگانی، کاربر ارشد سیستم گلستان508barati.m@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم درخشانیکارشناسرشته های الهیات، حقوق، فیزیک، کشاورزی، مکانیک، ادبیات505derakhshani.a@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم کرفی پورکارشناسرشته های تاریخ تشیع، علوم تربیتی، علم اطلاعات، ریاضی، آمار ، اقتصاد503korfipoor.s@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم وثوقیکارشناسرشته های بیوشیمی، زمین شناسی، جغرافیا، حسابداری، مهندسی برق501vosoughi.sh@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم دکتر رضائی فرکارشناس رشته شیمی، و کلیه رشته های مقطع دکتری 500rezaeifar.z@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم بشارتیکارشناسپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد504besharati.a@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مسوول مقطع دکتری 618afrooz.n@pnum.ac.ir
امتحاناتخانم عالی مقدممسئول امتحاناتپیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات و ثبت غیبت549alimoghadam.n@pnum.ac.ir
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحاناتپیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات و ثبت غیبت550golizadeh.s@pnum.ac.ir
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحاناتپیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات و ثبت غیبت551eftekhari.s@pnum.ac.ir
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحاناتپیگیری و بررسی کلیه امور مربوط به نمرات و ثبت غیبت552 
امتحاناتآقای عبدالباقیبایگانی امتحانات 548 
دانش آموختگانآقای کاظمیمسئول اداره دانش آموختگان 530kazemi.a@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم مالک اشرفیکارشناس دانش آموختگانکارشناس فارغ التحصیلان رشته های کارشناسی فیزیک، شیمی، زیست، زمین شناسی و آمار و علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافی و علوم سیاسی و کتابداری528malek.n@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم باباییکارشناس دانش آموختگانکارشناس فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های  الهیات و حقوق و زبان و ادبیات فارسی انگلیسی و عربی601babaei.f@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم زارع گوارشککارشناس دانش آموختگانتایید درخواستهای صدور دانشنامه مقاطع کارشناسی و ارشد در گلستان و تایید معدل و واحد گذرانده در تسویه حساب مقطع کارشناسی در سایت گلستان533zare.r@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم تاجیکارشناس دانش آموختگانرشته های کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و تربیت بدنی296taji.f@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم رمضانیکارشناس دانش آموختگانکلیه رشته های کارشناسی فنی مهندسی، هنر و معماری، تربیت بدنی531ramezani.r@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم صیفیکارشناس دانش آموختگان کارشناسی ارشدکارشناس فارغ التحصیلان مقطع ارشد؛ و صدور تاییدیه تحصیلی  مقطع ارشد رشته های زبان شناسی. جامعه شناسی. الهیات. کشاورزی. ریاضی. فیزیک. زمین شناسی. جغرافیا. علم اطلاعات. علوم اقتصادی. مدیریت بازرگانی526seifi.s@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم ایوبی نژادکارشناس دانش آموختگان کارشناسی ارشدکارشناس فارغ  التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و صدور تاییدیه تحصیلی رشته های  ادبیات فارسی - مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی - زیست شناسی - تاریخ تشیع - مهندسی برق - مهندسی مکانیک - حسابداری - آمار ریاضی - شیمی . تایید معدل و تعداد واحد گذرانده در فرم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی526ayoubinezhad.l@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم سیدیکارشناس دانش آموختگانرشته های کارشناسی مدیریت و حسابداری و کشاورزی527seyedi.m@pnum.ac.ir
دانش آموختگانخانم نصرکمک کارشناس دانش آموختگانصدور تاییدیه تحصیلی کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیلان525nasr.f@pnum.ac.ir
دانش آموختگانآقای وزیری بایگانی دانش آموختگان (تحویل مدرک) 523 
دانش آموختگانآقای عطاییکارشناس دانش آموختگاناسکن مدارک دانش آموختگان و تایید اسکن مدارک مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در فرم تسویه حساب595ataei.m@pnum.ac.ir
دانش آموختگانآقای قربان زادهکمک کارشناس دانش آموختگانآماده سازی، اعلام نقص مدارک و اسکن پرونده دانش آموختگی594ghorbanzade.k@pnum.ac.ir
دانش آموختگانآقای بزرگ امیدکمک کارشناس دانش آموختگاندریافت مدارک کارشناسی و ارشد و تشکیل پرونده دانش آموختگی--- 
خدمات دانشجوییآقای قائمیسرپرست اداره خدمات دانشجوییامور تغذیه و صدور کارت دانشجویی541ghaemi.m@pnum.ac.ir
خدمات دانشجوییآقای علیمرادیکارشناس خدمات دانشجویی 574alimoradi.m@pnum.ac.ir
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507IT@pnum.ac.ir
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 540IT@pnum.ac.ir
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507IT@pnum.ac.ir
آزمایشگاهآقای دکتر حوریرئیس آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 227 
آزمایشگاهخانم شکوهی نیکمعاون آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 222shokouhinik.m@pnum.ac.ir
آزمایشگاهآقای اسحاقی کارشناس کارگاه های مهندسی 437eshaghi.m@pnum.ac.ir
آزمایشگاهخانم معتمدی فرکارشناس آزمایشگاه های کشاورزی 211motamedifar.f@pnum.ac.ir
آزمایشگاهآقای نصرالهیمعاون کارگاه تخصصی 235 
آزمایشگاه قطبخانم عباسی  418 
پژوهشی و کارآفرینیخانم مونسیکارشناس پژوهشی 628pazhouheshi@pnum.ac.ir
پژوهشی و کارآفرینیآقای دکتر محمدنژادکارشناس آموزشهای آزاد 154mohamadnezhad.m@pnum.ac.ir
امور مالیآقای حسین رحیمیمسئول امور مالی 622 
امور مالیآقای اولیاییکارشناس مالی 605 
امور مالیخانم موسی زادهکارشناس مالی 607 
امور مالیخانم دلیریکارشناس مالی 621 
مالی دانشجوییآقای سلطانی کارشناس امور مالی/کارشناس مالی دانش آموختگان 571soltani.m@pnum.ac.ir
مالی دانشجوییآقای صادقیانکارشناس امور مالی/کارشناس مالی دانش آموختگان 509sadeghian.m@pnum.ac.ir
امور مالیآقای سرکوهیامین اموال 620 
امور اداری آقای کلاتهرئیس امور اداری و پشتیبانی 623 
امور اداری خانم سالار حسنکارشناس امور اداری 628 
امور اداریآقای واله شهریتاسیسات 585 
امور اداریآقای عربخانیکارپرداز 617 
امور اداریآقای افتادهانباردار 599 
امور ادارینمایندگی بیمه ایران  543 
امور اداریآقای مقیمی مسئول دبیرخانه 593 
امور اداریآقای صفاجوکارمند دبیرخانه 588 
امور اداریآقای بنائیکارمند دبیرخانه 588 
امور ادارینمابر دبیرخانه  593 
امور اداریآقای محمدزادهآبدارخانه ساختمان شماره 2 112 
فرهنگیآقای عامل قنادسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامه 226 
فرهنگیآقای جلالیکارشناس امور فرهنگی 253 
فرهنگیآقای تقوی فرکارشناس امور فرهنگی 109 
فرهنگیخانم گودآسیاکارشناس مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه 442 
مرکز مشاورهمرکز مشاوره (سوله فرهنگی)  283 
کانون هلال احمر---  212 
بسیج اساتید---  516 
بسیج برادران---  38649727 
بسیج خواهران---  38691191 
کتابخانهآقای احسانیانکتابدار 447ehsanian.gh@pnum.ac.ir
کتابخانهآقای عرفانیکتابدار 403erfani.h@pnum.ac.ir
کتابخانهخانم داروغهکتابدار 447 
حراستآقای رحیمیمسئول حراست 604 
حراستخانم وحدانیکارشناس حراست 610 
حراستآقای سرایلوکارشناس حراست 608 
حراستنگهبانی ساختمان آموزشی و تحصیلات تکمیلی  576 
حراستنگهبانی ورودی شرقی  232 
حراستنگهبانی ورودی غربی  245 
دانشکده حقوق و الهیاتتلفنخانه  38912202 
---بوفه دانشجویی  292