● 
اِلأِثنين ٢٧ ذو القعده ١٤٣٥
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدSorted By واحد In Ascending Orderنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفشماره تلفن داخلی
آبدارخانه طبقه سوم- ساختمان 5خانم طوسی  584
آزمایشگاه های فیزیکآقای حوریکارشناس 432
آموزش الکترونیکیخانم دائی نژاد  267-558
اداره آموزشآقای نصرالهیکارشناس آموزشی رشته های زیست شناسی ـ علوم تجربی ـ فناوری اطلاعات ـ مدیریت پروژهاشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی534
اداره آموزشآقای علیمرادیکارشناس آموزشامور مربوط به نظام وظیفه، اتباع خارجی، درخواست اصل دیپلم و پیش‌ دانشگاهی595
اداره آموزش خانم جمشیدنسبکارشناس آموزشی رشته های روزنامه نگاری ـ تاریخ ـ اقتصاد ـ حرفه و فن ـ صنایع دستی ـ طراحی پاچه و لباس ـ کتابت و نگارگری ـ حسابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی582
اداره آموزشآقای بیات کارشناس آموزشی رشته های علوم اجتماعی ـ جهانگردی ـ مدیریت صنعتی ـ روابط عمومیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی573
اداره آموزشآقای براتی مسئول آموزش 529
اداره آموزش آقای باری کارشناس آموزشی رشته های شیمی ـ صنایع ـ پلیمر ـ مدیریت اجرایی ـ مهندسی پزشکیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی535
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ تربیت بدنی ـ جغرافیاامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی566
اداره آموزش خانم باصفاکارشناس آموزشامور مربوط به معادل سازی588
اداره آموزش خانم مشرقی کارشناس آموزشی رشته های آمار ـ فیزیک ـ برق ـ عمران ـ شهرسازی ـ راه آهن ـ زمین شناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی583
اداره آموزشخانم تاجی کارشناس آموزشی رشته علوم تربیتیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی538
اداره آموزش آقای فانی کارشناس آموزشی رشته های کشاورزی و هوا و فضاامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی543
اداره آموزشخانم فانی   574
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشامور مربوط به تغییر رشته ـ تغییر گرایش ـ مهمان ـ کارورزی ـ انصراف574
اداره آموزشخانم درواریکارشناس آموزشی رشته های زبان عربی ـ زبان انگلیسی ـ علوم سیاسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی582
اداره آموزشآقای نادریکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی ـ بازرگانی ـ ادبیات فارسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی567
اداره آموزشآقای نجارامور کلاس ها 443
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های کامپیوتر ـ ریاضیات ـ معماری ـ رباتیک مکانیک ـ مهندسی خودروامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی536
اداره آموزشآقای حسن زادهکارشناس آمار و اطلاعات 459
اداره آموزشخانم خزانکاربر ارشد سیستم آموزشی گلستان 587
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات ـ کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539
اداره آموزشآقای صلاحیکارشناس آموزشی رشته حقوقامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی564
اداره آموزشآقای مقنی باشیکارشناس آموزشامور مربوط به لغو عدم مراجعه و افزایش سنوات586
اداره پذیرش و ثبت نامخانم رمضانی کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام 590
اداره پذیرش و ثبت نامخانم معتمدی فرکارشناس پذیرش و ثبت نام 593
اداره پذیرش و ثبت نامآقای سیدیمسئول 594
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507
اطلاعات ساختمان 5-  575
امتحاناتآقای محمدنژادمسئول امتحانات 553
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحانات 551
امتحاناتعبدالباقیبایگانی امتحانات 549
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحانات 552
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحانات 550
امور اداری آقای کلاتهمسئول امور اداری 623
امور اداری آقای قاسمی کارشناس امور اداری 628
امور اداری نمابر اداری  459
امور اداریآقای جعفریانباردار 599
امور اداریآقای واله شهریپشتیبانی و نقلیه 585
امور اداریآقای غلامی امور عمومی  617
امور اداریآقای سلطانی امین اموال 571
امور اداریآقای عطائیمسئول دبیرخانه 581
امور اداریآقای مقیمی کارشناس دبیرخانه 580
امور ادارینمابر دبیرخانه  579
امور اداریآقای سیدبخشیکارشناس دبیرخانه 580
امور پژوهشی آقای زارع   215
امور فرهنگیآقای خاکشور  110
امور فرهنگی - خدمات دانشجوییآقای جلالیسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامهامور فرهنگی و فوق برنامه -امور مربوط به وام دانشجویی515-253
امور فنی و عمرانیآقای شمالیکارشناس امور فنی و عمرانی 412
امور مالیخانم قدیریانامور مالی کارکنان و بودجه  607
امور مالیآقای جامیمسئول امور مالی 605
برنامه ریزیخانم مالک مسئول برنامه ریزی 554
برنامه ریزیخانم ابوی کارشناس برنامه ریزی 558
برنامه ریزی خانم دائی نژادکارشناس برنامه ریزی 558
برنامه ریزیخانم سیدی کارشناس برنامه ریزی 544
برنامه ریزیخانم برقکارشناس برنامه ریزی 557
برنامه ریزیخانم سعادتکارشناس برنامه ریزی 556
برنامه ریزیخانم دلیریکارشناس برنامه ریزی 545
بسیج اساتیددکتر اکبری  433
بسیج برادران-  8649727
بسیج خواهران-  8691191
تحصیلات تکمیلیآقای کاظمیکارشناس تحصیلات تکمیلی 510
تحصیلات تکمیلی خانم کرفی پورکارشناس تحصیلات تکمیلی 506
تحصیلات تکمیلیخانم درخشانیکارشناس تحصیلات تکمیلی 505
تحصیلات تکمیلیخانم رضائی فرکارشناس تحصیلات تکمیلی 500
تحصیلات تکمیلیخانم وثوقیکارشناس تحصیلات تکمیلی 501
تحصیلات تکمیلیآقای متین فرمسئول تحصیلات تکمیلی 512
تحصیلات تکمیلیخانم عالی مقدمکارشناس تحصیلات تکمیلی 402
تحصیلات تکمیلیفکس  511
تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مقطع دکتری 618
حراستآقای حبیبی  610
حراستآقای رضوی  604
حراستخانم طالعی  608
حوزه ریاستدکتر محمد موسویریاست دانشگاه 619
حوزه ریاستنمابر  8683001
حوزه ریاستآقای دکتر خدابخشیانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 620
خدمات دانشجوییآقای سرکوهیکارشناسامور تغذیه و صدور کارت دانشجویی541
خدمات عمومی آقای همتیان  616
دفتر ریاستآقای زهانی   622- 619
فارغ التحصیلانخانم کارگرکارشناس فارغ التحصیلان 527
فارغ التحصیلان خانم نصرکمک کارشناس فارغ التحصیلان 525
فارغ التحصیلان آقای وزیری کمک کارشناس فارغ التحصیلان 523
فارغ التحصیلانآقای صادقیانکارشناس فارغ التحصیلان 596
فارغ التحصیلانآقای پردلمسئول فارغ التحصیلان 526
فارغ التحصیلانخانم بابایی  601
فارغ التحصیلانآقای کربلاییبایگانی دانشجویی 597 و 598
فارغ التحصیلانخانم شونده  531
فارغ التحصیلانخانم حیدری  517
فارغ التحصیلانخانم کارگران  533
فارغ التحصیلانخانم گودآسیاکارشناس فارغ التحصیلان 528
فارغ التحصیلانآقای علی علیمرادی  518
فارغ التحصیلانآقای سلطانیکارشناس مالی فارغ التحصیلان 571
فرهنگیآقای تقوی فر  109
کارپردازیخانم موسی زاده  542
کارپردازیآقای عربخانی  626
کارشناس اداریآقای سلطانیامین اموال 571
کارگاه های کامپیوترآقای ایزدپناه  235
کارگاه های هنر و معماریخانم کمیلی دوست  204
کانون هلال احمر-  212
کتابخانهآقای عرفانی  243
کتابخانهآقای احسانیان  221-403
کتابخانهخانم داروغه  239
کتابخانهدکتر ضیاییمدیریت کتابخانه 221
گروه تربیت بدنیخانم نجفیانکارشناس گروه تربیت بدنی 422
گروه شیمیخانم معین پورکارشناس آزمایشگاه 223
گروه شیمیآقای بزرگ امیدمسئول انبار شیمی 222
گروه فنی و مهندسیآقای اسحاقی مسئول کارگاه های فنی و مهندسی 405
گروه فیزیکآقای قادریمسئول انبار فیزیک و زمین شناسی  216
گروه کشاورزی و زیست شناسیخانم شکوهیکارشناس آزمایشگاه 211
مالی دانشجوئیخانم حقانی  570
مالی دانشجوییخانم بشارتی  569
نگهبانیورودی شرقی  232
نگهبانیورودی غربی  245
نگهبانیورودی ساختمان 5  576
نگهبانیورودی شمالی  210
نمایندگی بیمه سینانمایندگی بیمه سینا  289
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?
 
 
ایران, مشهد, بلوار معلم, معلم 71- صندوق پستی 433-91735
pnum.ac.ir
- Copyright © 2011 - All rights reserved
DESIGNED AND POWERED BY FaraTech