● 
اِسَّبِت ٢٧ شعبان ١٤٤٢
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدSorted By واحد In Ascending Orderنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفشماره تلفن داخلیرایانامه
---بوفه دانشجویی  292 
آبدارخانه ساختمان شماره 2آقای محمدزاده  112 
آزمایشگاهخانم شکوهی نیکمعاون آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 222 
آزمایشگاه قطبخانم عباسی  418 
آموزش مجازیخانم شیخیکارشناس آموزش مجازی مرکز مشهد 38683889-534 
اداره آموزشآقای نصرالهیمعاون کارگاه تخصصی 235 
اداره آموزش آقای مالدارکارشناس آموزشی رشته های حسابداری - کارشناس آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی - مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات عربیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی538 
اداره آموزشخانم دایی نژادکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی-بازرگانی-جهانگردی-صنعتی و علوم اقتصادیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی582 
اداره آموزش خانم دکتر فانیکارشناس آموزشی رشته های علوم پایه و علوم اجتماعی (به جز تاریخ و علوم سیاسی)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی579 
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ جغرافیا (کلیه گرایش ها)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی555 
اداره آموزشآقای نجارکارشناس رشته های تربیت بدنی، علوم تربیتی و کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی537 
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشکاربر ارشد سیستم گلستان ـ امور مربوط به مهمان - شاهد و ایثارگر ـ استعدادهای درخشان156 
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های مهندسی پزشکی - مهندسی خودرو - رباتیک مکانیک ـ مهندسی پلیمر - مهندسی هوا فضا - مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) - فناوری اطلاعاتامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539 
اداره آموزشآقای حسن زادهکارشناس امور اتباع خارجی 422 
اداره آموزشآقای سیدبخشیکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 575 
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات، علوم اجتماعی رشته های تاریخ و علوم سیاسی در مقطع کارشناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی583 
اداره آموزشآقای مقنی باشیرئیس اداره آموزش و امتحانات 586 
اداره آموزشآقای دکتر حوریرئیس آزمایشگاه های عمومی و تخصصی 227 
اداره آموزشخانم کمیلی دوستحقوق، هنر، مهندسی معماری و شهرسازیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی581 
اداره آموزشآقای سیدحسین سیدیکارشناس امور نظام وظیفه 405 
اداره آموزشخانم علیزادهکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 568 
اداره آموزشخانم کارگرکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 559 
اداره تحصیلات تکمیلیآقای براتی کارشناس آموزشی رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی 508barati.m@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم درخشانیکارشناس آموزشی رشته های الهیات - حقوق - کشاورزی - علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی - تاریخ تشیع  505derakhshani.a@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم رضائی فرکارشناس آموزشی رشته های شیمی، جامعه شناسی، مکانیک، برق/ کارشناس مقطع دکتری 500rezaeifar.z@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای متین فررئیس اداره تحصیلات تکمیلی 510mitinfar.h@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مسوول مقطع دکتری 618afrooz.n@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم وثوقیکارشناس آموزشی رشته های جغرافیا، اقتصاد، زیست شناسی و زمین شناسی 501vosoughi.sh@pnum.ac.ir
اداره تحصیلات تکمیلیخانم کرفی پورکارشناس آموزشی رشته های علوم تربیتی، تاریخ تشیع، آمار ریاضی، ریاضی، کتابداری (علم اطلاعات) 503korfipoor.s@pnum.ac.ir
اداره خدمات دانشجوییآقای محمد علیمرادیکارشناس خدمات دانشجویی 574 
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507IT@pnum.ac.ir
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507IT@pnum.ac.ir
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 540IT@pnum.ac.ir
ادارینمایندگی بیمه ایران  543 
امتحاناتآقای قاسمیمسئول امتحانات 549 
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحانات 550 
امتحاناتآقای عبدالباقیبایگانی امتحانات 548 
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحانات 552 
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحانات 551 
امور اداری آقای کلاتهرئیس امور اداری و پشتیبانی 623 
امور اداری خانم سالار حسنکارشناس امور اداری 628 
امور اداریآقای افتادهانباردار 599 
امور اداریآقای واله شهریتاسیسات 585 
امور اداریآقای عربخانیکارپرداز 617 
امور اداریآقای مقیمی مسئول دبیرخانه 593 
امور ادارینمابر دبیرخانه  593 
امور اداریآقای صفاجوکارمند دبیرخانه 588 
امور اداریآقای بنائیکارمند دبیرخانه 588 
امور مالیآقای اولیاییکارشناس مالی 605 
امور مالیخانم دلیریکارشناس مالی 621 
امور مالیآقای سرکوهیامین اموال 620 
امور مالیآقای حسین رحیمیمسئول امور مالی 622 
امور مالیخانم موسی زادهکارشناس مالی 607 
بایگانی آموزشآقای علیمرادیبایگان 596 
بایگانی آموزشخانم شوندهبایگان 596 
برنامه ریزیآقای ایزدپناهمسئول برنامه ریزی 544 
برنامه ریزیخانم برقامور کلاس ها 443 
برنامه ریزیخانم اشراقیکارشناس برنامه ریزی 558 
برنامه ریزیخانم حسینی نژادکارشناس برنامه ریزیرشته تربیت بدنی و برنامه ریزی تربیت بدنی عمومی514 
برنامه ریزیخانم طالعیمدیریت کلاس ها 443 
برنامه ریزیآقای فانیکارشناس برنامه ریزی 535 
برنامه ریزیخانم ابویکارشناس برنامه ریزیبرنامه ریزی رشته های مهنسی برق ، مکانیک ، کامپیوتر ، فناوری اطلاعات ، عمران ، مدیریت اجرائی ، پروژه ، پزشکی ، صنایع و پلیمر557 
برنامه ریزیخانم کارگرانکارشناس برنامه ریزی 556 
بسیج اساتید---  516 
بسیج برادران---  38649727 
بسیج خواهران---  38691191 
پذیرش و ثبت نامخانم قدیریانکارشناس پذیرش و ثبت نام 554 
پذیرش و ثبت نامخانم عالی مقدممسئول پذیرش و ثبت نام 564alimoghadam.n@pnum.ac.ir
پذیرش و ثبت نامآقای خسرویکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی566 
پذیرش و ثبت نامخانم معین پورکارشناس اداره پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی565 
پذیرش و ثبت نامآقای بیاتکارشناس اداره پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی566 
پژوهشی و کارآفرینیخانم مونسیکارشناس پژوهشی 626 
پژوهشی و کارآفرینیآقای محمد محمدنژادکارشناس آموزشهای آزاد 154 
تحصیلات تکمیلیخانم باصفاکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد512basafa.n@pnum.ac.ir
تحصیلات تکمیلیخانم بشارتیکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد511besharati.a@pnum.ac.ir
حراستآقای رحیمیمسئول واحد حراست 604 
حراستخانم وحدانیکارشناس حراست 610 
حراستآقای سرایلوکارشناس حراست 608 
حوزه ریاستنمابر  38683001 
حوزه ریاستخانم طوسیمنشی دفتر ریاست 560 
خدمات دانشجوییآقای قائمیسرپرست اداره خدمات دانشجوییامور تغذیه و صدور کارت دانشجویی541 
دانشکده حقوق و الهیاتتلفنخانه  38912202 
دفتر ریاستآقای نجارانمسئول دفتر ریاست 560 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجة الاسلام و المسلمین جباریانمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 280-215-38683900 
ریاست دانشگاهخانم دکتر ضیائیرئیس دانشگاه --- 
فارغ التحصیلانخانم نصرکمک کارشناس فارغ التحصیلانتاییدیه تحصیلی525 
فارغ التحصیلانآقای کاظمیکارشناس اداره دانش آموختگان 530 
فارغ التحصیلان آقای وزیری بایگانی فارغ التحصیلان (تحویل مدرک) 523 
فارغ التحصیلانخانم سیدیکارشناس فارغ التحصیلان 527 
فارغ التحصیلانخانم باباییکارشناس فارغ التحصیلان 601 
فارغ التحصیلانآقای عطاییکارشناس فارغ التحصیلانآماده سازی، اعلام نقص، مدارک و اسکن پرونده فارغ التحصیلی595 
فارغ التحصیلانخانم ایوبی نژادکارشناس فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد 528 
فارغ التحصیلانآقای قربان زادهکمک کارشناس فارغ التحصیلانآماده سازی، اعلام نقص مدارک و اسکن پرونده فارغ التحصیلی594 
فارغ التحصیلانخانم مالکمسئول اداره فارغ التحصیلان 529 
فارغ التحصیلانآقای نادریکارشناس فارغ التحصیلانبارگذاری مدارک در سیستم گلستان517 
فارغ التحصیلانخانم زارع گوارشککارشناس فارغ التحصیلان 533 
فارغ التحصیلانخانم تاجیکارشناس فارغ التحصیلان 602 
فارغ التحصیلانخانم صیفیکارشناس فارغ التحصیلان ارشد 526 
فارغ التحصیلانخانم رمضانیکارشناس اداره دانش آموختگان 531 
فارغ التحصیلانآقای قانع الحسینیکارشناس فارغ التحصیلان 518 
فرهنگیآقای عامل قنادسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامهامور فرهنگی و فوق برنامه226 
فرهنگیآقای تقوی فرکارشناس امور فرهنگی 109 
فرهنگیخانم گودآسیاکارشناس مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه 442 
فرهنگیآقای جلالیکارشناس امور فرهنگی 253 
کارگاه های مهندسیآقای اسحاقی کارشناس کارگاه ها 437 
کانون هلال احمر-  212 
کتابخانهآقای عرفانیکتابدار 403 
کتابخانهخانم داروغهکتابدار 447 
کتابخانهآقای احسانیانکتابدار 447 
گروه کشاورزیخانم معتمدی فرکارشناس آزمایشگاه های کشاورزی 211 
مالی دانشجوییآقای سلطانی کارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 571 
مالی دانشجوییآقای صادقیانکارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 509 
مرکز مشاورهمرکز مشاوره سوله فرهنگی283 
معاونت آموزشیآقای دکتر مظهریمعاونت آموزشی 612 
نگهبانیورودی شرقی  232 
نگهبانیورودی غربی  245 
نگهبانیورودی ساختمان 5  576 
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?