● 
اِسَّبِت ٢٩ جمادي الثانيه ١٤٣٩
شماره تلفن های داخلی کارکنان
 
   
شماره تلفنهای داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
   جستجو     

 واحدSorted By واحد In Ascending Orderنام خانوادگیپست سازمانیشرح وظایفشماره تلفن داخلیتصویر پرسنلی
آزمایشگاه شیمیخانم معین پورکارشناس آزمایشگاه های شیمی 223 
آزمایشگاه فیزیکآقای افتادهانباردار آزمایشگاه فیزیک و زمین شناسی 216 
آموزشخانم دلیریکارشناس امور نظام وظیفه و اتباع خارجی 405 
آموزشآقای دکتر حوریکارشناس آزمایشگاه فیزیک 288 
آموزش مجازیخانم شیخیکارشناس آموزش مجازی مرکز مشهد 535 
اداره آموزشخانم خزانمسئول دفتر معاونت آموزشی 562 
اداره آموزشآقای نصرالهیکارشناس آموزشی رشته های علوم تجربی ـ علوم اجتماعی (تمام گرایشها) - علوم سیاسی - تاریخاشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی536 
اداره آموزش آقای مالدارکارشناس آموزشی رشته های حسابداری - مهندسی عمران - مهندسی برق - راه آهن - مهندسی صنایع - مهندسی مدیریت اجرایی - مهندسی مدیریت پروژهامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی538 
اداره آموزشخانم دایی نژادکارشناس آموزشی رشته های مدیریت دولتی-بازرگانی-جهانگردی-صنعتی و علوم اقتصادیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی582 
اداره آموزش آقای باری کارشناس آموزشی رشته های شیمی ـ آمار - ریاضی - زیست شناسی - فیزیک - زمین شناسی - علوم کامپیوتر - آموزش ریاضی - آموزش علوم تجربی - مهندسی شهرسازی - مهندسی معماریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی155 
اداره آموزش اقای سیفی کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی ـ جغرافیا (کلیه گرایش ها)امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی555 
اداره آموزشآقای نجارکارشناس رشته های تربیت بدنی، علوم تربیتی و کتابداریامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی579تصویر پرسنلی
اداره آموزشخانم ضامنی فرکارشناس آموزشکاربر ارشد سیستم گلستان ـ امور مربوط به مهمان - شاهد و ایثارگر ـ استعدادهای درخشان156 
اداره آموزشخانم رخشیکارشناس آموزشی رشته های مهندسی پزشکی - مهندسی خودرو - رباتیک مکانیک ـ مهندسی پلیمر - مهندسی هوا فضا - مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) - فناوری اطلاعاتامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی539 
اداره آموزشآقای حسن زادهکارشناس نظام وظیفه و اتباع خارجی 422 
اداره آموزشآقای سیدبخشیکارشناس تطبیق واحد - تغییر رشته - تغییر گرایش 565 
اداره آموزشخانم انجیدنیکارشناس آموزشی رشته های الهیات مقطع کارشناسیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی583 
اداره آموزشآقای صلاحیکارشناس آموزشی رشته حقوق - صنایع دستی - طراحی پارچه و لباس - کتابت و نگارگری - طراحی سنتی و تذهیب - هنر اسلامیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی554 
اداره آموزشآقای مقنی باشیرئیس اداره آموزش و امتحانات 586تصویر پرسنلی
اداره آموزشآقای میرسلیمانیکارشناس آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی - مترجمی زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات عربیامور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی581 
اداره تحصیلات تکمیلیآقای براتی کارشناس آموزشی رشته های کتابداری، حسابداری و مدیریت بازرگانی 508تصویر پرسنلی
اداره تحصیلات تکمیلیخانم درخشانیکارشناس آموزشی رشته های الهیات - حقوق - کشاورزی - علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی - تاریخ تشیع  505 
اداره تحصیلات تکمیلیخانم رضائی فرکارشناس آموزشی رشته های شیمی، جامعه شناسی، مکانیک، برق 500 
اداره تحصیلات تکمیلیآقای متین فررئیس اداره تحصیلات تکمیلی 510 
اداره تحصیلات تکمیلیخانم عالی مقدمکاربر ارشد - کارشناس آموزشی رشته های ادبیات و زبان شناسی 501 
اداره تحصیلات تکمیلینمابر  511 
اداره تحصیلات تکمیلیآقای افروزکارشناس مسوول مقطع دکتری 618تصویر پرسنلی
اداره تحصیلات تکمیلیخانم وثوقیکارشناس آموزشی رشته های جغرافیا، اقتصاد، زیست شناسی و زمین شناسی 504 
اداره تحصیلات تکمیلیخانم کرفی پورکارشناس آموزشی رشته های علوم تربیتی، تاریخ تشیع، آمار ریاضی، ریاضی 503 
اداره خدمات دانشجوییآقای محمد علیمرادیکارشناس خدمات دانشجویی 574تصویر پرسنلی
اداره فناوری اطلاعاتآقای شریف نژادکارشناس اداره فناوری اطلاعات و کارشناس آمار 507تصویر پرسنلی
اداره فناوری اطلاعاتآقای ملک مطیعیمسئول اداره فناوری اطلاعات 507تصویر پرسنلی
اداره فناوری اطلاعاتآقای فهیم پورکارشناس اداره فناوری اطلاعات 507 
ادارینمایندگی بیمه ایران  290 
امتحاناتآقای قاسمیمسئول امتحانات 553 
امتحانات خانم آقا گلی زادهکارشناس امتحانات 550 
امتحاناتآقای عبدالباقیبایگانی امتحانات 549 
امتحاناتخانم کیومرثیکارشناس امتحانات 552 
امتحاناتخانم افتخاریکارشناس امتحانات 551 
امور اداری آقای کلاتهرئیس امور اداری و پشتیبانی 623تصویر پرسنلی
امور اداری خانم سالار حسنکارشناس امور اداری 628 
امور اداریآقای جعفریانباردار 599 
امور اداریآقای واله شهریپشتیبانی و نقلیه 585 
امور اداریآقای صفاجومسئول دبیرخانه 593 
امور اداریآقای مقیمی کارمند دبیرخانه 588تصویر پرسنلی
امور ادارینمابر دبیرخانه  593 
امور اداریآقای عربخانیکارپرداز 626 
امور اداریخانم طوسیخدمات 584 
امور اداریآقای بنائیدبیرخانه 588 
امور اداریآقای سیدیکارشناس امور اداری 617 
امور پژوهشی آقای زارع کارشناس مسئول امور پژوهشی و کارآفرینی 154 
امور فرهنگیآقای عامل قنادسرپرست امور فرهنگی و فوق برنامهامور فرهنگی و فوق برنامه226 
امور مالیخانم موسی زادهکارشناس مالی 605 
امور مالیخانم قدیریانکارشناس مالی 607 
امور مالیآقای سرکوهیامین اموال 620 
امور مالیآقای اولیائیمسئول امور مالی 622 
بایگانی آموزشآقای قادریبایگان 596 
برنامه ریزیآقای ایزدپناهمسئول برنامه ریزی 544 
برنامه ریزیخانم برقکارشناس برنامه ریزی 557 
برنامه ریزیخانم کمیلی دوستکارشناس برنامه ریزی 534 
برنامه ریزیخانم مونسیکارشناس برنامه ریزی 414 
برنامه ریزیخانم اشراقیکارشناس برنامه ریزی 558 
برنامه ریزیآقای صادقیانمدیریت کلاس ها 443 
برنامه ریزیخانم حسینی نژادکارشناس برنامه ریزیرشته تربیت بدنی و برنامه ریزی تربیت بدنی عمومی244 
برنامه ریزیآقای پزندهمدیریت کلاس ها 443 
بسیج اساتید---  516 
بسیج برادران---  38649727 
بسیج خواهران---  38691191 
پذیرش و ثبت نامخانم داروغهکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام پذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی569 
پذیرش و ثبت نامخانم سقاییمسئول واحد پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی575 
پذیرش و ثبت نامخانم معتمدی فرکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام پذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی566 
پذیرش و ثبت نامخانم رمضانیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی568 
پذیرش و ثبت نامخانم شکوهی نیککارشناس اداره پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی575 
تحصیلات تکمیلیخانم باصفاکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد512 
تحصیلات تکمیلیخانم بشارتیکارشناس پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد512 
حراستآقای رضویمسئول واحد حراست 604 
حراستخانم وحدانیکارشناس حراست 610 
حراستآقای سرایلوکارشناس حراست 608 
حوزه ریاستنمابر  38683001 
خدمات دانشجوییآقای قائمیسرپرست اداره خدمات دانشجوییامور تغذیه و صدور کارت دانشجویی541تصویر پرسنلی
دانشکده حقوق و الهیاتتلفنخانه  38912202 
دانشکده حقوق و الهیاتخانم وحدانیمدیریت کلاس ها 31827190 
دفتر ریاستآقای نجارانمسئول دفتر ریاست 560 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجة الاسلام و المسلمین جباریانمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 280-215-38683900 
ریاست دانشگاهخانم دکتر ضیائیسرپرست دانشگاه --- 
فارغ التحصیلانخانم نصرکمک کارشناس فارغ التحصیلانتاییدیه تحصیلی525 
فارغ التحصیلانآقای کاظمیمسئول اداره دانش آموختگان 529 
فارغ التحصیلان آقای وزیری بایگانی فارغ التحصیلان (تحویل مدرک) 523 
فارغ التحصیلانآقای قانع الحسینیکارشناس فارغ التحصیلانآماده سازی، اعلام نقص مدارک و اسکن پرونده فارغ التحصیلی595 
فارغ التحصیلانخانم باباییکارشناس فارغ التحصیلان 601 
فارغ التحصیلانخانم گودآسیاکارشناس فارغ التحصیلان ارشد 526 
فارغ التحصیلانخانم ایوبی نژادکارشناس فارغ التحصیلانآماده سازی، اعلام نقص مدارک و اسکن پرونده فارغ التحصیلی595 
فارغ التحصیلانآقای قربان زادهکمک کارشناس فارغ التحصیلانآماده سازی، اعلام نقص مدارک و اسکن پرونده فارغ التحصیلی596 
فارغ التحصیلانخانم مالککارشناس فارغ التحصیلان 533 
فارغ التحصیلانآقای نادریکارشناس فارغ التحصیلانبارگذاری مدارک در سیستم گلستان524 
فارغ التحصیلانخانم جلیل فرکارشناس فارغ التحصیلان 527 
فارغ التحصیلانخانم زارع گوارشککارشناس فارغ التحصیلان 531 
فارغ التحصیلانخانم تاجیکارشناس فارغ التحصیلان 602 
فارغ التحصیلانخانم صیفیکارشناس فارغ التحصیلان ارشد 528 
فرهنگیآقای تقوی فرکارشناس امور فرهنگی 109 
فرهنگیخام کارگرکارشناس امور فرهنگی 442 
فرهنگیآقای جلالیکارشناس امور فرهنگی 253 
کارگاه های کامپیوتر، هنر و معماریآقای عطاییمسئول کارگاه های کامپیوتر، هنر و معماری 235تصویر پرسنلی
کارگاه های مهندسیآقای اسحاقی کارشناس کارگاه ها 437 
کانون هلال احمر-  212 
کتابخانهآقای عرفانیکتابدار 403 
کتابخانهآقای مهدی کاظمیکتابدار 447 
کتابخانهخانم دکتر ضیاییمدیریت کتابخانه 221 
گروه شیمیآقای بزرگ امیدانباردار آزمایشگاه شیمی 222تصویر پرسنلی
گروه کشاورزیآقای فانیمسئول آزمایشگاه های استان، کارشناس آزمایشگاه های کشاورزی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 211تصویر پرسنلی
مالی دانشجوییآقای سلطانی کارشناس امور مالی/کارشناس مالی فارغ التحصیلان 571 
مرکز پیشتازانمرکز پیشتازان  150-259 
معاونت آموزشیآقای دکتر متولیمعاونت آموزشی 612 
نگهبانیورودی شرقی  232 
نگهبانیورودی غربی  245 
نگهبانیورودی ساختمان 5  576 
 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?