● 
اِلأِثنين ١٦ شعبان ١٤٤٥
امور تغذیه * خدمات
 
   
 
  • سرو غذای گرم در محل دانشگاه 
  • ارائه کلیه خدمات واحد بصورت اتوماسیون و سلف سرویس 
  • صدور آنی کارت الکترونیکی تغذیه به دانشجویان جهت استفاده از خدمات
  • سرو غذای گرم در محل دانشگاه 
  • ارائه کلیه خدمات واحد بصورت اتوماسیون و سلف سرویس 
  • صدور آنی کارت الکترونیکی تغذیه به دانشجویان جهت استفاده از خدمات
 
Text/HTML