● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
برنامه ریزی * درخواست تدریس مدرسین مدعو
 
   
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

1. تصویر تمامی صفحات شناسنامه

2. تصویر هر دو سمت کارت ملی 

3. تصویر تمامی مدارک تحصیلی دانشگاهی در مقاطع مختلف یا معادل آن

4. تصاویر مرتبط با رزومه علمی و پژوهشی

5. تکمیل فرم پیوست رزومه علمی و عمومی . فایل word (دریافت فایل)

6. تکمیل فرم مشخصات مدرسین مدعو. فایل PDF (دریافت فایل)

 

نکته مهم: کلیه مدارک به صورت فایل های PDF ارائه گردد.

 

مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

1. تصویر تمامی صفحات شناسنامه

2. تصویر هر دو سمت کارت ملی 

3. تصویر تمامی مدارک تحصیلی دانشگاهی در مقاطع مختلف یا معادل آن

4. تصاویر مرتبط با رزومه علمی و پژوهشی

5. تکمیل فرم پیوست رزومه علمی و عمومی . فایل word (دریافت فایل)

6. تکمیل فرم مشخصات مدرسین مدعو. فایل PDF (دریافت فایل)

 

نکته مهم: کلیه مدارک به صورت فایل های PDF ارائه گردد.

 
 
Text/HTML