● 
اِلأِثنين ١٦ شعبان ١٤٤٥
جشنواره پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی
 
   

 

رئیس همایش

دکتر هادی مولودیان

 

دبیر علمی همایش

دکتر محمد لعل علیزاده

 

دبیر اجرائی همایش

دکتر سید حسام وقفی

 

اعضای کمیته علمی

دکتر زرین اسحاقی

دکتر حامد امین زاده

دکتر محمدصادق امیری

دکتر تکتم سادات وفا

دکتر سید حسام وقفی

دکتر مهدی کریمی

دکتر اکرم آهنگی

دکتر اعظم امینی

دکتر مرتضی عمرانی

 

 

رئیس همایش

دکتر هادی مولودیان

 

دبیر علمی همایش

دکتر محمد لعل علیزاده

 

دبیر اجرائی همایش

دکتر سید حسام وقفی

 

اعضای کمیته علمی

دکتر زرین اسحاقی

دکتر حامد امین زاده

دکتر محمدصادق امیری

دکتر تکتم سادات وفا

دکتر سید حسام وقفی

دکتر مهدی کریمی

دکتر اکرم آهنگی

دکتر اعظم امینی

دکتر مرتضی عمرانی

 

  چاپ   

 

اولین جشنواره ارزیابی پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

 

تقدیر از پایان نامه های برتر

 

 

محورهای جشنواره:

رساله دکتری

پایان نامه کارشناسی ارشد

پروژه های کارشناسی

اختراعات و آثار بدیع 

 

زمان بندی جشنواره:

دریافت آثار از 1 تا 20 آذر

داوری آثار از 20 آذر لغایت 20 دی

اختتامیه 25 دی

 

 

 

اولین جشنواره ارزیابی پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

 

تقدیر از پایان نامه های برتر

 

 

محورهای جشنواره:

رساله دکتری

پایان نامه کارشناسی ارشد

پروژه های کارشناسی

اختراعات و آثار بدیع 

 

زمان بندی جشنواره:

دریافت آثار از 1 تا 20 آذر

داوری آثار از 20 آذر لغایت 20 دی

اختتامیه 25 دی

 

 

  چاپ   

ارسال آثار 

Thesis1402PNU@pnum.ac.ir

 

 

کانال اطلاع رسانی جشنواره

Thesis1402PNU@

 

 

آدرس دبیرخانه:

خراسان رضوی، مشهد، آموزگار 69، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، ساختمان مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کد پستی 9189896311

 

ارسال آثار 

Thesis1402PNU@pnum.ac.ir

 

 

کانال اطلاع رسانی جشنواره

Thesis1402PNU@

 

 

آدرس دبیرخانه:

خراسان رضوی، مشهد، آموزگار 69، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، ساختمان مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کد پستی 9189896311

 

  چاپ