● 
اِسَّبِت ١٥ ربيع الاول ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * معرفی آزمایشگاه های گروه زیست شناسی * آزمایشگاه میکروبیولوژی،انگل شناسی و پروتوزئولوژی
 
   
 
آزمایشگاه میکروبیولوژی،انگل شناسی و پروتوزئولوژی
 آموزشی و تحقیقاتی نوع آزمایشگاه
سیده فاطمه فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه
Fani.f@pnum.ac.ir شماره تماس
کشت نمونه های میکروبی،باکتریایی و انگل
دستگاه ها:
دستگاههای مورد نیاز جهت کشت نمونه ها و همچنین مجهز به دستگاهها و ابزارهای استریل کننده محیط آزمایشگاه و سایر ملزومات
1-UV
2-اتوکلاو
3-آون
4-هود
5-میکروسکوپ
6-بنماری
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی،انگل شناسی و پروتوزئولوژی
 آموزشی و تحقیقاتی نوع آزمایشگاه
سیده فاطمه فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه
Fani.f@pnum.ac.ir شماره تماس
کشت نمونه های میکروبی،باکتریایی و انگل
دستگاه ها:
دستگاههای مورد نیاز جهت کشت نمونه ها و همچنین مجهز به دستگاهها و ابزارهای استریل کننده محیط آزمایشگاه و سایر ملزومات
1-UV
2-اتوکلاو
3-آون
4-هود
5-میکروسکوپ
6-بنماری
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

 
Text/HTML