● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * معرفی آزمایشگاه های گروه زیست شناسی * آزمایشگاه گیاهی
 
   
 
آزمایشگاه گیاهی
 آموزشی-پژوهشی نوع آزمایشگاه
سیده فاطمه فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه
Fani.f@pnum.ac.ir شماره تماس
تشریح و مورفولوژی گیاهی،فیزیولوژی گیاهی1و2،سیستماتیک گیاهی 1و2،زیست گیاهی،سیتوژنتیک گیاهی
دستگاه ها:
دستگاههای مورد نیاز جهت کشت نمونه ها و همچنین مجهز به
1-میکروسکوپ
2-استرئو میکروسکوپ
3-هود
4-سانتریفیوژ
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

آزمایشگاه گیاهی
 آموزشی-پژوهشی نوع آزمایشگاه
سیده فاطمه فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه
Fani.f@pnum.ac.ir شماره تماس
تشریح و مورفولوژی گیاهی،فیزیولوژی گیاهی1و2،سیستماتیک گیاهی 1و2،زیست گیاهی،سیتوژنتیک گیاهی
دستگاه ها:
دستگاههای مورد نیاز جهت کشت نمونه ها و همچنین مجهز به
1-میکروسکوپ
2-استرئو میکروسکوپ
3-هود
4-سانتریفیوژ
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>