● 
اِثَّلاثا ٨ ربيع الاول ١٤٤٤
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * معرفی آزمایشگاه های گروه زیست شناسی * آزمایشگاه جانوری
 
   
 
آزمایشگاه جانوری
 آموزشی-پژوهشی نوع آزمایشگاه
سیده فاطمه فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه
Fani.f@pnum.ac.ir شماره تماس
جانور شناسی 1و2،زیست سلولی و مولکولی،فیزیولوژی جانوری 1و2،بافت شناسی،جنین شناسی،زیست جانوری،ژنتیک
دستگاه ها:
1-میکروسکوپ
2-استرئو میکروسکوپ
3-آون
4-انکوباتور
5-هود
6-میکروتوم
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

آزمایشگاه جانوری
 آموزشی-پژوهشی نوع آزمایشگاه
سیده فاطمه فانی یزدی سرپرست آزمایشگاه
Fani.f@pnum.ac.ir شماره تماس
جانور شناسی 1و2،زیست سلولی و مولکولی،فیزیولوژی جانوری 1و2،بافت شناسی،جنین شناسی،زیست جانوری،ژنتیک
دستگاه ها:
1-میکروسکوپ
2-استرئو میکروسکوپ
3-آون
4-انکوباتور
5-هود
6-میکروتوم
فعالیتها و امکانات آزمایشگاه

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>